Thorthaí -

Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Tuairimí
Eolas Paraimhíochaineoir Tugann an Paraimhíochaneoir cóireail gharchabhrach do dhaoine tinne nó gortaithe i láthair réamhospidéil.
Eolas Péidiatraí Is Dochtúir é/í an Péidiatraí a speisialaíonn i gcóir leighis do pháistí agus leanaí nuabheirthe.
Eolas Péintéir/ Maisitheoir Ullmhaíonn. péinteálann agus maisíonn an Péintéir/Maisitheoir ballaí. fuinneoga agus doirse i ngach cineál foirgneamh.
Eolas Píolóta (Eitlíocht Sibhialta) Eitlíonn Píolóta aerárthach paisinéirí. ag déanamh maoirseachta ar chriú. ag oibriú agus monatóireacht rialtáin eitlíochta.
Eolas Plástrálaí Cuireann an Plástrálaí plástar ar bhallaí agus shíleálacha i ngach cineál foirgneamh.
Eolas Pleanálaí Baile agus Tuaithe Déanann an Pleanála Baile /Tuaithe taighde ar fhorbairt bailte agus ceantair tuaithe sa todhchaí agus cabhraíonn lena bplenáil
Eolas Pleanálaí Léiriúcháin Pleanálann agus ullmhaíonn an Pleanálaí Léiriúcháin an sceideal le haghaidh táirgeachta i gcuideachta dhéantúsaíochta.
Eolas Pleanálaí Loighistice Eagraíonn agus pleanálann an Pleanálaí Loighistice bogadh táirgí agus ábhar ó sholáthraithe go custaiméirí.
Eolas Pluiméir Suiteálann. deisíonn agus seirbhísíonn Pluiméir píopaí uisce. fuíolluisce agus seirbhísí i ngach cineál foirgneamh.
Eolas Póirtéir Ospidéil Tugann an Póirtéir Ospidéil cabhair d’fhoirne leighis le gnáththascanna. mar shampla othair a bhogadh ó bharda go barda srl.
Eolas Póirtéir Óstáin Láimhseálann Póirtéir Óstáin bagáiste aíonna agus déanann iarracht cabhair a thabhairt dóibh lena gceisteanna.
Eolas Polaiteoir Déanann an pobal é/í a thoghadh go daonlathach chun ionadaíocht a dhéanamh ar thuairimí, cúiseanna imní agus smaointe bhaill a ndáilcheantair.
Eolas Preasoifigeach
Eolas Printíseach san Aerchór Bíonn Printíseach san Aerchór fostaithe le hAerchór na hÉireann chun scil speisialaithe nó ceird bhainteach le reáchtáil éifeachtúil an Chóir a fhoghlaim.
Eolas Printíseach san Arm Bíonn Printíseach san Arm fostaithe le hArm na hÉireann chun scil speisialaithe nó ceird bhainteach le reáchtáil éifeachtúil an Airm a fhoghlaim.
Eolas Príomhchócaire Oibríonn an Príomhchócaire i gcistin ag ullmhú bia. ag eagrú soláthair agus ag maoirseacht foirne.
Eolas Príomhoide Scoile Déanann príomhoide scoile pleanáil, eagrú, stiúradh agus meastóireacht ar ghníomhaíochtaí múinteoirí nó ball foirne eile ina scoil.
Eolas Profaí Seiceálann Profaí bloic de téacs clóscríofa le haghaidh earráidí i litriú. i ngramadach. agus. corruair. i gcomhthéacs.
Eolas Radagrafaí - Diagnóiseach Baineann radagrafaithe diagnóiseacha úsáid as trealamh raideolaíoch, X-ghathú nó ultrafhuaim san áireamh. Glacann siad ghrianghraif de chodanna den chorp áit a meastar ar tharla tinneas nó gortú.
Eolas Radagrafaí Leighis Déanann an Radagrafaí Leighis athbhreithniú agus luacháil ar x-ghathanna leighis. ar fhístéipeanna nó ar eolas ríomhghinte chun dearbhú cé acu an bhfuil na híomhánna sásúil le haghaidh úsáide i ndiagnóis nó nach bhfuil.
Eolas Radharceolaí Scrúdaíonn Radharceolaí radharc daoine agus ordaíonn lionsaí agus spéaclaí chun fadhbanna radhairc a cheartú.
Eolas Radharceolaí Dáiliúcháin Oibríonn an Radharceolaí Dáiliúcháin i siopa spéaclaí ag cur lionsaí agus spéaclaí cearta ar fáil do chustaiméirí.
Eolas Raideolaí - Diagnóiseach Is dochtúirí iad raideolaithe. Déanann siad scrúdú agus diagnóisiú ar neamhoird agus ar ghalair ag úsáid x-ghathanna agus ábhair radaighníomhacha agus féadfaidh siad cóireáil a chur ar othair.
Eolas Raideolaí Cliniciúil/Oineolaíocht Déanann speisialú i gcóireáil a chur ar othair le hailse ag úsáid teiripe radaíochta (x-ghathanna ard-fhuinnimh a úsáid chun cealla ailse a mharú).
Eolas Réalteolaí Déanann Réalteolaí staidéar ar spás agus ar an gcruinne agus déanann léarscáileanna díobh. ag úsáid eolais ó theileascóip agus shatailítí.
Eolas Reifléacseolaí Baineann reifléacseolaí úsáid as teicnící brúphointí sa chos a chomhfhreagraíonn do gach orgán agus córas sa chorp, chun cuidiú le hothair teacht aniar ó ghortuithe agus tinnis fhisiceacha agus ar mhaithe le folláine ghinearálta an othair.
Eolas Rialathóír Aerthráchta Maor tráchta na spéartha atá sa Rialtóir Aerthráchta. atá freagrach as comhordú agus stiúradh na n-aerárthach ar bhealaí eitilte.
Eolas Rialtóirí Creidmheasa Déanann rialtóirí Creidmheasa maoirseacht agus bainistíocht ar iasachtaí airgeadais agus déanann iarratasóirí iasachtaí a mheasúnú.
Eolas Riarthóir Bunachair Shonraí Déanann an Riarthóir Bunachair Shonraí cruthú agus cothabháil bunachair shonraí agus córais chomhdaithe taifid a mhaoirsiú agus a rialú.
Eolas Riarthóir Ciste Bainistíonn Riarthóir Ciste praghsanna cistí agus freagraíonn do phraghsanna margaidh go laethúil.
Eolas Riarthóir Cuntas Bíonn an Riarthóir Cuntas freagrach as próiseáil laethúil sonrasc agus idirbheart airgeadais eile.
Eolas Riarthóir Iompair Bíonn an riarthóir iompair i mbun tascanna éagsúla riaracháin do chuideachtaí bus, cóistí nó iompair bhóthair.
Eolas Riarthóir Líonraí Déanann córais líonraí ríomhairí a dhearadh, a shuiteáil agus a chothabháil agus cuireann tacaíocht ar fáil le haghaidh na líonraí sin. Ar an gcaoi sin bíonn fostaithe agus eagraíochtaí in ann cumarsáid a dhéanamh lena chéile, comhaid a roinnt agus acmhainní agus seirbhísí a sholáthar.
Eolas Ríomhchláraitheoir Ríomhchluichí Baineann ríomhchláraitheoirí ríomhchluichí leas as na smaointe do choincheapa nua a bhí ag na dearthóirí ríomhchluichíochta chun cluichí a chruthú.
Eolas Ríomhchláraitheoir Ríomhclár/Anailísí Ríomhaireachta Scríobhann an Ríomhchláraitheoir Ríomhchlár Feidhmchláir Bogearraí do ríomhairí. déanann eagarthóireacht orthu agus athraíonn iad de réir mar is gá.
Eolas Ríomheolaí Baineann an ríomheolaíocht le dearadh agus ailtireacht ríomhairí, le forbairt ríomhchlár agus le tógáil éifeachtach córas. Tá an ríomheolaíocht nua-aimseartha ina bunchuid de gach gné den tionscal agus den ghnó agus tá sí ina bonn is taca le gach gné dár saol pearsanta freisin.
Eolas Rúnaí Cuireann rúnaithe tacaíocht riaracháin ar fáil do bhainisteoirí agus do ghairmithe eile.
Eolas Rúnaí Dátheangach nó Trítheangach Aistríonn. scríobhann agus déanann an Rúndaí Dátheangach nó Trítheangach ateangaireacht ar dhoiciméid i dteanga iasachta i dtimpeallacht oifige.
Eolas Rúnaí Dlí Oibríonn an Rúnaí Dlí in oifigí cuideachta dlí ag déileáil le doiciméid dlí agus dualgais ghinearálta oifige.
Eolas Rúnaí Leighis Oibríonn an Rúnaí Leighis i rannóg riaracháin ospidéil. i lialann áitiúil nó i gclinic.
Eolas Rúnaí Oifige Oibríonn an Rúnaí Oifige trealamh oifige agus úsáideann ríomhaire le haghaidh bainistíocht scarbhileoige. próiseáil focal agus bunachar sonraí. Freagraíonn an teileafón agus tugann eolas do ghlaoiteoirí. glacann teachtaireachtaí. nó cuireann an scairt ghutháin ar aghaidh chuig na daoine cuí.
Eolas Sagart /Bean Rialta Freastalaíonn an Sagart/Bhean Rialta ar a bpobal creidimh trí cheannasaíocht a dhéanamh ar ghníomhartha adhartha agus a gcreidimh a chraobhscaoileadh.
Eolas Sainchomhairleoir Gnó Cuireann comhairle oibiachtúil, saineolas agus scileanna speisialtóireachta ar fáil dá gcliaint, ag féachaint le luach a chruthú sa ghnó, an leas is fearr a bhaint as an bhfás nó feabhas a chur ar fheidhmíocht an ghnó.
Eolas Sainchomhairleoir TF Oibríonn i gcomhpháirtíocht le cliaint, ag cur comhairle orthu faoin gcaoi le teicneolaíocht faisnéise a úsáid d’fhonn cuspóirí gnó a bhaint amach nó fadhbanna a shárú.
Eolas Saineolaí Cothúcháin Tugann an Saineolaí Cothúcháin comhairle faoi ghnéithe cothaíocha agus diatéiteacha táirgí bia agus is féidir baint a bheith acu le pleanáil agus cur i ngníomh aistí bia teiripeacha.
Eolas Saineolaithe Cuntasaíochta & Cánach Déanann an Saineolaí Cuntasaíochta agus Cánach cothabháil ar eolas maidir le hathruithe sa chód cánachais agus nósanna imeachta agus teoiric chuntasaíochta chun luacháil cheart a dhéanamh ar fhaisnéis airgeadais. Déanann sé/sí tuairisceáin chánach a ullmhú thar ceann na gcliant.
Eolas Sainhomhairleoir Sábháilteachta Bia Ullmhaíonn agus soláthraíonn cúrsaí oiliúna do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí maidir leis na ceisteanna is déanaí a bhaineann le Bainistiú Sábháilte Bia.
Eolas Saor Cloiche Bíonn ag obair le cloch chun ballaí, urláir, cosáin agus struchtúir chloiche eile a dhéanamh.
Eolas Scafallóir Tógann Scafallóir struchtúir scafaill ar shuímh thógála agus ag ócáidí amuigh faoin aer ag úsáid píopaí miotail agus cuaillí.
Eolas Sciamheolaí Tairgeann Sciamheolaí cóireáil scéimhe don aghaidh agus don chorp do chliaint agus tugann comhairle dóibh maidir le cúram scéimhe.
Eolas Scipéir Bíonn Scipéir freagrach as gach gné de reáchtáil agus chothabháil soithigh iascaireachta. chomh maith lena gcriú. Déanann siad na cinntí maidir le cá háit agus cathain le hiascaireacht. agus conas an t-iasc a dhíol.
Eolas Scríbhneoir Scríobhann Scríbhneoir scéalta. leabhair. ailt. filíocht agus go leor cineálacha eile saothar nó píosaí scríofa.
Eolas Scríbhneoir Comharthaí/Déantóir Comharthaí Déanann scríbhneoirí comharthaí dearadh agus táirgeadh ar chomharthaí d’úsáidí éagsúla mar shampla gnó tionsclaíocha agus tráchtála chomh maith le feithiclí agus comharthaí bóthair.
Eolas Scríbhneoir Ilmheáin Scríobhann an Scríbhneoir Ilmheáin téacs. scripteanna agus scéalta do chláir ilmheáin ar ríomhaire.
Eolas Scríbhneoir Teicniúil Scríobhann an Scríbhneoir Teicniúil lámhleabhair threoracha agus téacsleabhair theicniúla.
Eolas Seandálaí Cuardaíonn an Seandálaí eolas ar an am a chuaigh thart trí staidéar a dhéanamh ar dhéantáin ársa agus tochailt faoina gcoinne.
Eolas Seodóir Díolann. dearann agus deisíonn Seodóir gach cineál seodra. uaireadóirí agus gréithe airgid.
Eolas Síceolaí Cabhraíonn an Síceolaí le daoine a bhfuil mearbhall meabhair nó mothúchánach orthu feabhas a chur ar a meabhairshláinte.
Eolas Síceolaí Cliniciúil Cuireann síceolaithe cliniciúla i bhfeidhm a bhfuil ar eolas faoi iompraíocht an duine ón staidéar eolaíochta atá déanta, chun cuidiú le daoine a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte agus sláinte fisicí acu.
Eolas Síceolaí Gairme Cuireann i bhfeidhm prionsabail na síceolaíochta i réimsí na n-acmhainní daonna, an riaracháin, na bainistíochta, agus na margaíochta in eagraíocht.
Eolas Síceolaí Oideachais Déanann an Síceolaí Oideachais measúnú ar pháistí le difríochtaí nó deacrachtaí foghlama.
Eolas Síceolaí Spóirt Cuireann i bhfeidhm a bhfuil ar eolas faoi chúrsaí síceolaíochta, i suíomh spóirt, chun cabhrú le lúthchleasaithe, cóitseálaithe agus foirne spóirt barr a gcumais a bhaint amach.
Eolas Síciatraí Oibríonn an Síciatraí le daoine a bhfuil tinneas nó easláinte shíceolaíoch acu agus cuireann cóireáil ar fáil dóibh.
Eolas Síciteiripeoir Tá síciteiripeoirí oilte le bheith in ann cuidiú le daoine anásta, chun go bhfaighidís faoiseamh ón bhfulaingt phearsanta agus cuidiú leo athruithe a dhéanamh ina saol.
Eolas Siúinéir/ Saor Adhmaid Úsáideann an Siúinéir/Saor Adhmaid uirlisí láimhe agus innealra gearrtha chun feistis agus troscán a dhéanamh as adhmad.
Eolas Sláinteolaí Déadach Soláthraíonn an Sláinteolaí Déadach cúram fiacla agus cóir agus comhairle sláinteachas béil d’othair fiaclóireachta.
Eolas Slinneadóir/Tíleoir Dín Suiteálann. feistíonn agus deisíonn an Slinneadóir/Tíleoir Dín díonta ag úsáid tíleanna adhmaid. feilte agus slinne.
Eolas Snáthaidpholladóir Tugann Snáthaidpholladóir cóir leighis do dhaoine breoite trí shnáthaidí a chur i bpáirteanna speisialta den chorp chun faoiseamh a thabhairt ó phian agus ó thinneas.
Eolas Socheolaí/Taighdeoir Socheolaíochta Déanann staidéar ar an tsochaí dhaonna agus ar iompraíocht shóisialta trí scrúdú a dhéanamh ar ghrúpaí agus ar institiúidí sóisialta, chomh maith le heagraíochtaí éagsúla sóisialta, reiligiúnda, polaitiúla agus gnó.
Eolas Speisialtóir Dramhaíola Guaisí Sainfheidhmíonn an Speisialtóir seo i ndearadh. i gcóireáil agus i ndiúscairt ábhair ghuaiseacha a úsáidtear i dtionscail.
Eolas Speisialtóir Innealtóireachta TF Insamhlaíonn an Speisialtóir seo fadhbanna i gcoinníollacha saotharlainne agus oibríonn ar réiteach a aimsiú.
Eolas Speisialtóir Tacaíochta Ríomhaire/TF Cuireann speisialtóirí tacaíochta ríomhaire tacaíocht ar fáil ar an teileafón nó ar an ngréasán do dhaoine a bhfuil fadhbanna acu le crua-earraí nó bogearraí ríomhaire.
Eolas Speisialtóirí in Olltiomsú Sonraí Oibríonn le bailiúcháin sonraí agus déanann anailís ar olltiomsú sonraí a fhaightear ón ríomhaire agus ó úsáideoirí an idirlín.
Eolas Staitisteoir Bailíonn an Staitisteoir agus déanann anailís ar eolas do shuirbhéanna agus d’fhoirmeacha eile taighde.
Eolas Státseirbhís – Ardoifigeach Feidhmiúcháin Ról meánbhainistíochta atá anseo. ag tuairisciú don Leas-Phríomhoifigeach. Bainistíonn an duine seo tionscadail agus buiséid agus cabhraíonn i bhforbairt polasaithe rialtais.
Eolas Státseirbhís – Oifigeach Cléireachais Cabhraíonn an tOifigeach Cléireachais le hOifigigh Shinsearacha lena n-obair chléireach i roinn rialtais.
Eolas Státseirbhís – Oifigeach Feidhmiúcháin Déanann an tOifigeach Feidhmiúcháin forbhreathú agus bainistiú ar an obair i rannóg de Roinn Rialtais.
Eolas Státseirbhís – Príomhoifigeach Cúnta Is ról sinsearach é seo a bhaineann le bainistiú foirne móra. ag déileáil le tionscadail agus buiséid. bainistiú straitéiseach agus cabhrú i bhforbairt polasaithe rialtais.
Eolas Státseirbhís – Tríú Rúnaí Baineann an ról seo le comhairle a thabhairt don rialtas maidir le caidrimh sheachtracha na hÉireann agus bheith ar an gcainéal oifigiúil cumarsáide do rialtais eachtracha agus d’eagraíochtaí idirnáisiúnta.
Eolas Státseirbhís- Oifigeach Riaracháin Bailíonn an tOifigeach Riaracháin eolas agus déanann measúnú air chun cabhrú le hAirí Rialtais cinntí a dhéanamh maidir le polasaí.
Eolas Stílí Faisin Oibríonn stílithe faisin do dhaoine aonair, do chomhlachtaí faisin nó do bhrandaí éadaí.
Eolas Stiúrthóir Bainistíochta Bíonn an Stiúrthóir Bainistíochta freagrach as feidhmiú forleathan gnó i gcuideachta.
Eolas Stiúrthóir Cruthaitheach Cruthaíonn agus forbhreathnaíonn an Stiúrthóir Cruthaitheach dearadh cruthaitheach tionscadail.
Eolas Stiúrthóir Ealaíne Fógraíochta Caitheann an Stiúrthóir Ealaíne Fógraíochta a h(am)ag tobsmaointeoireacht. ag pleanáil agus ag eagrú smaointe d’fhógraí nua.
Eolas Stocbhróicéir Eagraíonn Stocbhróicéir infheistiú airgeadais do dhaoine agus do ghnóthaí agus tugann comhairle do chliaint maidir le trádáil stoc.
Eolas Stórthóirí Cabhraíonn Stórthóirí i ngníomhaíochtaí laethúla trádstórais.
Eolas Suibhéir - Mianraí/Mianadóireacht Déanann suirbhéirí mianraí/mianadóireachta mapáil ar mhianraí fosaithe. I measc na ndualgas atá orthu déanann siad meas ar an luach a d’fhéadfadh baint leis an bhfosú mianraí, agus déanann bainistiú agus forbairt ar mhianaigh.
Eolas Suirbhéir Déanann Suirbhéir suirbhé ar gach cineál réadmhaoine agus acmhainn nádúrtha amhail foirgnimh. talamh agus an fharraige.
Eolas Suirbhéir Árachais Déanann an Suirbhéir Árachais suirbhéireacht ar fhoirgnimh nó ar struchtúir chun a rioscaí árachais a mheasúnú agus molann réamhchúraimí sábháilteachta.
Eolas Suirbhéir Réadmhaoine Tugann an Suirbhéir Réadmhaoine comhairle do chliaint maidir le luach agus cumas tuillimh a réadmhaoine.
Eolas Suirbhéir. Tógála/Mianadóireachta Déanann an Suirbhéir Tógála/Mianadóireachta measúnú ar na deisiúcháin agus athruithe atá ag teastáil ar gach cineál foirgneamh agus struchtúr.
Eolas Suirbhéirí Cainníochta Ríomhann Suirbhéir Cainníochta costas na dtionscadal tógála. ag cur san áireamh obair. ábhair. cáin agus costais chothabhála.
Eolas Suiteálaithe Aeróg agus Satailítí Cuireann isteach aeróga, satailítí agus miasa digiteacha do dhaoine ina dtithe, nó i dtithe ósta agus árasáin.
Eolas Suiteálaithe Trealamh Tógála Seirbhísíonn an Suiteálaí Trealamh Tógála agus déanann cothabháil ar an trealamh agus innealra go léir a úsáidtear ar ghléasra tógála.
Eolas Tacaíocht Pleanála Baile Déanann obair riaracháin agus theicniúil a chuidíonn múnlú a dhéanamh ar phobail áitiúla. Áiríonn seo obair ar dhearadh sráidbhaile nó forbairtí d’fhoirgnimh chathrach, leagan amach do bhóithre nua nó beartais chomhshaoil.
Eolas Taibh-ealaíontóir Déanann an Taibh-ealaíontóir traenáil agus gleacaíocht agus freastalaíonn siad ar ranganna damhsa. amhránaíochta agus ceoil chun leibhéil ard d’inniúlacht theicniúil. d’ábaltacht fhisiceach agus d’fholláine fhisiceach a chothabháil.
Eolas Taidhleoir Déanann an taidhleoir ionadaíocht thar ceann a dtíre féin le rialtais thar lear, agus cuireann comhairle ar fáil maidir le saincheisteanna idirnáisiúnta.
Eolas Taighdeoir Margaidh Déanann an Taighdeoir Margaidh suirbhéanna trí agallaimh a chur ar dhaoine go pearsanta agus ar an teileafón.
Eolas Taighdeoir Polaitíochta Déanann taighdeoirí polaitíochta taighde do Bhaill den Dáil (Teachtaí Dála), do pháirtithe polaitíochta nó d’institiúidí taighde.
Eolas Táilliúir Dearann. tomhaiseann agus gearrann an Táilliúr éadach do bhaill éadaigh amhail cultacha. léinte agus cótaí móra.
 Leathanach taispeána 5 de 6 leathanaigh