Thorthaí -

Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Tuairimí
Eolas Taispeáinteoir i Siopa Miondíola Déanann taispeántas chun táirge áirithe a chur chun cinn agus a dhíol, in ollmhargadh nó i siopa ilrannach.
Eolas Tástálaí Rialú Cáilíochta Seiceálann an Tástálaí seo caighdeán táirgí nuadhéanta ag déanamh measúnaithe orthu ó thaobh fabhtanna agus lochtanna de.
Eolas Tástálaí Ríomhchluichí Déanann trialacha arís is arís eile ar ríomhchluichí chun a chinntiú nach bhfuil aon tuislí nó fabhtanna sna bogearraí nó i ndearadh na gcluichí.
Eolas Teachtaire Gluaisrothair Seachadann an Teachtaire Gluaisrothair pacáistí ó oifig nó teach cliaint díreach go dtí an áit ba mhaith leo é a dhul.
Eolas Teagascóir Aeraclaíochta Teagascann an Teagascóiir seo modhanna corpacmhainne aeróbacha agus anaeróbacha le ceol. chomh maith le hoiliúint a thabhairt iontu agus iad a thaispeáint.
Eolas Teagascóir Gleacaíochta agus Sláinte Traenálann an Teagascóir seo agus cuireann comhairle ar dhaoine maidir le sláinte agus folláine ag úsáid teicnící éagsúla traenála.
Eolas Teagascóir Marcaíochta Tugann an Teagascóir Marcaíochtat traenáil agus treoir do dhaoine maidir le marcaíocht ar ghearrchapaill nó ar chapaill agus conas cúram a thabhairt dóibh i stáblaí.
Eolas Teagascóir Tiomána Múineann an Teagascóir Tiomána do dhaoine conas tiomáint go sábháilte agus de réir rialacha an bhóthair.
Eolas Teangeolaí Déanann an Teangeolaí staidéar agus anailís ar eolaíocht na cumarsáide briathartha.
Eolas Teicneoir / Cúntóir Saotharlainne Oibríonn an Teicneoir/Cúintóir Saotharlainne i saotharlann ag cabhrú le foirne eolaíochta agus teicniúla le dualgais laethúla.
Eolas Teicneoir Ailtireachta Bíonn ról ag an Teicneoir Ailtireachta sa dearadh teicniúil comhordaitheach atá mar chuid den phróiseas tógála.
Eolas Teicneoir Cardashoithíoch Bíonn i mbun oibriú an trealaimh a bhíonn in úsáid sa mháinliacht croí chun a chinntiú go mbeidh an trealaimh sin sábháilte agus go n-éireodh le hobráidí.
Eolas Teicneoir Cógaisíochta Cuidíonn le heolaithe atá ag obair sa tionscal cógaisíochta. Oibríonn formhór na dteicneoirí cógaisíochta do chuideachtaí príobháideacha a dhéanann drugaí, mar shampla piollairí vitimín, antaibheathaigh, agus cóir leighis tréidliachta.
Eolas Teicneoir Cuntasaíochta Ullmhaíonn agus soláthraíonn an Teicneoir Cuntasaíochta taifid airgeadais agus eolas do chuntasóirí agus do bhainisteoirí airgeadais.
Eolas Teicneoir Déadach Déanann an Teicneoir Déadach fiacla bréige agus feistis dhéadacha eile agus deisíonn sé/sí iad ag úsáid miotail agus plaistigh.
Eolas Teicneoir DRC Úsáideann an Teicneoir DRC ríomhaire agus bogearraí speisialta chun líníochtaí agus dearthaí sonraithe a tháirgeadh.
Eolas Teicneoir Innealtóireachta Aimsíonn an Teicneoir Innealtóireachta agus réitíonn mífheidhmeanna trealaimh. ag obair le déantúsóirí agus le hionadaithe réimse nuair is gá chun páirteanna nua a fháil.
Eolas Teicneoir Innealtóireachta - Leictreonaic Cuireann teicneoirí innealtóireachta leictreonaice tacaíocht ar fáil d’innealtóirí sa taighde, dearadh, forbairt agus cothabháil a dhéantar ar raon táirgí leictreonacha.
Eolas Teicneoir Innealtóireachta Sibhialta Cabhraíonn an Teicneoir Innealtóireachta Sibhialta le hinnealtóirí agus le hailtirí tógáil struchtúr amhail droichid. bóithre agus iarnróid a eagrú.
Eolas Teicneoir Innealtóireachta Talmhaíochta Cuireann tacaíocht ar fáil d’innealtóirí i réimsí éagsúla, mar shampla táirgí nua a fhorbairt agus a thástáil do thionscal na feirmeoireachta, déanann seirbhísiú chun trealamh a chur isteach, a dheisiú agus a chothabháil.
Eolas Teicneoir Polaiméirí Oibríonn teicneoir Polaiméirí (nó Plaisteach) in earnáil na déantúsaíochta i dtionscail éagsúla.
Eolas Teicneoir Próisis i Monarcha Ceimiceáin Déanann teicneoirí próisis i monarchana ceimiceán monatóireacht ar threalamh agus ar ghléasra a bhíonn in úsáid chun táirgí ceimice a dhéanamh mar shampla dathanna a úsáidtear i ruaimeanna, péinteanna, drugaí, cógais agus leasúchán.
Eolas Teicneoir Saotharlainne Ainmhithe Tugann aire d’ainmhithe saotharlainne nó déanann iad a phórú, ar ainmhithe iad a úsáidtear i dtaighde leighis, tréidliachta agus fiaclóireachta.
Eolas Teicneoir Saotharlainne Bitheolaíochta Oibríonn faoi mhaoirseacht an phríomheolaí, agus bíonn siad ina speisialtóirí ar ghnáth-thascanna praiticiúla riachtanacha sa taighde agus forbairt i réimsí amhail géineolaíocht, micribhitheolaíocht agus ceimic.
Eolas Teicneoir Saotharlainne Ceimice Cuireann an teicneoir saotharlainne ceimice cúnamh ar fháil don cheimiceoir. Cuireann an trealamh i bhfearas, ullmhaíonn agus déanann siad turgnaimh agus breacann siad síos torthaí.
Eolas Teicneoir Seirbhíse Trealaimh Oifige Déanann innealtóirí seirbhíse measáiní oifige raon leathan trealaimh a shuiteáil, a sheirbhísiú agus a dheisiú in oifigí.
Eolas Teicneoir Solais Cuireann an Teicneoir seo le chéile. rigeáileann agus rialaíonn trealamh soilsithe do sheónna agus d’ócáidí ar stáitse. i scannán nó ar an teilifís.
Eolas Teicneoir Suímh Cabhraíonn an Teicneoir Suímh le reáchtáil suímh thógála trí mhonatóireacht a dhéanamh ar chonraitheoirí. comhairle a thabhairt maidir le húsáid teicneolaíochta. agus tuairisciú leis an ngníomhaire suímh.
Eolas Teicneoir Uirlisí Ceoil Déanann teicneoirí uirlisí ceoil uirlisí a dhearadh agus a dhéanamh. Cuireann formhór na dteicneoirí seirbhís deisiúcháin, cothabhála agus athdheisithe ar fáil freisin.
Eolas Teicneoir/Innealtóir Fuaime Cuireann an Teicneoir seo le chéile. oibríonn agus rialaíonn an trealamh fuaime a úsáidtear i stiúideonna taifeadta. teilifíse agus scannáin agus ag ócáidí beo.
Eolas Teicneoirí Logánú Bogearraí Déanann an Teicneoir seo bogearraí ríomhaire a shainoiriúnú chun bheith oiriúnach do thír. chultúr nó shochaí faoi leith.
Eolas Teicneolaí Bia Bíonn teicneolaithe bia fostaithe in eagraíochtaí éagsúla san earnáil phoiblí agus phríobháideach mar shampla cuideachtaí déantúsaíochta bia agus cuideachtaí miondíola, eagraíochtaí lárnacha rialtais agus cumainn/cuideachtaí sainchomhairleoireachta speisialtóireachta taighde.
Eolas Teicneolaí Comhshaoil Déanann an Teicneolaí Comhshaoil obair cháilíochta chomhshaoil i suíomh oifige agus lasmuigh den oifig.
Eolas Teicneolaí Dathanna Déanann teicneolaithe dathanna taighde ar úsáid ruaimeanna agus dathanna, agus déanann iad a fhorbairt agus a tháirgeadh.
Eolas Teicneolaí Dearbhaithe Cáilíochta Forbraíonn na Teicneolaithe seo agus déanann pleananna tástála chun fadhbanna cáilíochta a aimsiú chomh maith lena gcúiseanna.
Eolas Teiripeoir Ealaíne Is comhairleoir an Teiripeoir seo a speisialaíonn in ealaíona amhail na meáin sloinnte.
Eolas Teiripeoir Saothair Déanann an Teiripeoir Saothair measúnú ar riachtanais athinmheacháin fhisiceacha agus mheabhracha an othair agus déanann clár a phleanáil chun cabhrú leis an othar sin.
Eolas Teiripeoir Scéimhe Cuireann cóireáil chosmaide ar fáil chomh maith le comhairle chun feabhas a chur ar chuma agus ar fholláine ghinearálta an chliaint.
Eolas Teiripeoir Suathaireachta Baineann úsáid as na lámha agus na géaga chun fíocháin an choirp a bhrú agus a láimhseáil chun feabhas a chur ar shláinte mheabhrach agus fhisiceach an chliaint.
Eolas Teiripeoir Urlabhra & Teanga Déanann an Teiripeoir Urlabhra agus Teanga cóireáil ar dhaoine a bhfuil bac sa chaint acu nó deacracht acu ag foghlaim teanga agus oibríonn leo.
Eolas Tíleoir/Feisteoir Urláir/Balla Leagan an Tíleoir/Feisteoir Urláir/Balla amach tíleanna. déanann marcáil ar línte greille agus leibhéalann línte tagartha agus bataí tíleála. Bíonn feistiú tíleanna ceirmeacha ar bhallaí. urláir agus ar chéimeanna i gceist chomh maith.
Eolas Tiománaí Bus Tiomáineann an Tiománaí seo bus ar bhealach seasta. ag bailiú paisinéirí ar an mbealach.
Eolas Tiománaí Feithiclí Earraí Troma Bíonn na tiománaí seo freagrach as seachadadh agus bailiúchán earraí ar fud na hÉireann. na Ríochtat Aonaithe agus ar an mór-roinn.
Eolas Tiománaí Tacsaí Bailíonn custaiméirí agus tugann iad chuig a gceann scríbe i bhfeithicil.
Eolas Tiománaí Traenach Bíonn an Tiománaí Traenach fostaithe le cuideachtaí iompair chun traenacha paisinéirí nó lastais a thiomáint.
Eolas Tiománaí Veain Déanann trealamh, postas nó earraí a iompar agus cuidíonn le lastú agus dílastú feithiclí.
Eolas Tionscnóir Turais Déanann tionscnóirí turas saoirí pacáiste a eagrú, agus déantar iadsan a dhíol trí bhróisiúir an ghníomhaire taistil nó déantar margaíocht orthu go díreach leis an bpobal.
Eolas Tiúnálaí Pianó Déanann tiúnadh ar phianó i dtithe príobháideacha nó in áiteanna poiblí eile. Is minic a dhéanann siad tiúnadh ar phianó le haghaidh coirmeacha ceoil nó taifeadadh fuaime.
Eolas Tógála Bád Tógann, deisíonn agus athchóiríonn cabhlacha agus feisteas i gcineálacha éagsúla bád, mar shampla luamha, báidíní agus caolbháid.
Eolas Tréidlia Déanann an Tréidlia scrúdú ar gach cineál ainmhí tinn agus gortaithe. déanann cóireáil orthu agus tugann comhairle maidir le sláinte agus leas ainmhithe.
Eolas Treoraí Gníomhaíochtaí Allamuigh Oibríonn le daoine ar sheisiúin gníomhaíochta lasmuigh agus ar thurais, nó múineann scileanna dóibh i raon gníomhaíochtaí lasmuigh, mar shampla dreapadóireacht, treodóireacht, rópadóireacht, agus curachóireacht nó cnocadóireacht.
Eolas Tuairisceoir Cuairte Breacann an Tuairisceoir Cuairte síos gach focal a deirtear sa chúirt le haghaidh tagartha sa todhchaí.
Eolas Tuíodóir Clúdaíonn tuíodóirí díonta tí, tithe tábhairne, sciobóil etc. le giolcacha nó tuí ionas go mbeidh na díonta uice-dhíonach.
Eolas Tumaire Oibríonn faoin uisce i mbun tascanna éagsúla, mar shampla trealamh a shuiteáil, a iniúchadh nó a dheisiú, pléascáin rigí ola a shuiteáil, obair tarrthálais a dhéanamh, turgnaimh muirí a chur i gcrích, grianghraif a thógáil den bhitheolaíocht muirí agus seirbhísí tarrthála a chur ar fáil.
Eolas Uirliseoir Déanann an tUirliseoir uirlisí speisialta le húsáid i monarchana agus i gceardlanna ag úsáid innealra beacht.
Eolas Ullmhaitheoir Bia Cabhraíonn an tUllmhaitheoir Bia in ullmhú bia i gcistin. i mbialann. in óstán srl.
Eolas Zú-eolaí Déanann staidéar ar iompraíocht, ar fhiseolaíocht, ar éabhlóid agus ar aicmiú ainmhithe.
 Leathanach taispeána 6 de 6 leathanaigh