Thorthaí -

Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Tuairimí
Eolas Bainisteoir Lóistín Oibríonn an Bainisteoir Lóistín in óstán. déanann forbhreathnú ar an nglanadh agus na dualgais chothabhála go léir, eagraíonn fostaíocht foirne agus a sceidil oibre.
Eolas Cuntasóir Déanann anailís ar fhaisnéis airgeadais agus ullmhaíonn tuarascálacha airgeadais chun taifead a choinneáil ar nithe cosúil le sócmhainní, dliteanais, brabús agus caillteanas, dliteanas cánach, nó gníomhaíochtaí airgeadais eile san eagraíocht.
Eolas Teicneoir Cuntasaíochta Ullmhaíonn agus soláthraíonn an Teicneoir Cuntasaíochta taifid airgeadais agus eolas do chuntasóirí agus do bhainisteoirí airgeadais.
Eolas Riarthóir Cuntas Bíonn an Riarthóir Cuntas freagrach as próiseáil laethúil sonrasc agus idirbheart airgeadais eile.
Eolas Cúntóir Cuntas Cinntíonn an Cúntóir Cuntas oibriú agus rialú réidh na gcuntas, speansais agus córais mhórleabhair ghinearálta san áireamh.
Eolas Ceannaire Foirne Cuntas Cabhraíonn an Ceannaire Foirne Cuntas le tosaíocht bainistíochta agus dáileadh oibre i rannóg na gcuntas.
Eolas Aisteoir Glacann Aisteoir páirt carachtair i ndrámaí. léiriúcháin agus fógraí do scannáin. don teilifís. raidió agus don stáitse.
Eolas Achtúire Úsáideann Achtúire modhanna matamaitice agus staitistice chun dóchúlachtaí airgeadais a mheas i dtionscadail a fhaightear sa tionscal árachais den mhórchuid.
Eolas Snáthaidpholladóir Tugann Snáthaidpholladóir cóir leighis do dhaoine breoite trí shnáthaidí a chur i bpáirteanna speisialta den chorp chun faoiseamh a thabhairt ó phian agus ó thinneas.
Eolas Bainisteoir Fógraíochta/CP Déanann an Bainisteoir Fógraíochta/CP feachtais fógraíochta a chruthú do chliant. Déanann sé/sí margaíocht agus pacáistiú ar tháirgí. taighde margaíochta. taispeántais agus cuireann seirbhísí caidrimh phoiblí eile ar fáil.
Eolas Stiúrthóir Ealaíne Fógraíochta Caitheann an Stiúrthóir Ealaíne Fógraíochta a h(am)ag tobsmaointeoireacht. ag pleanáil agus ag eagrú smaointe d’fhógraí nua.
Eolas Cóipscríbhneoir Fógraíochta Cuireann an téacs scríofa ar fáil le haghaidh fógraí. Mar shampla sluáin nó téacs d’fhógraí clóite nó bileoga eolais, nó ceolíní don raidió nó scripteanna d’fhógraí teilifíse.
Eolas Oibrithe Comhairleacha Cuireann oibrithe comhairleacha comhairle faoi rún, saor in aisce, neamhchlaonta ar fáil dá gcliaint. Oibríonn siad sa phobal, go háirithe le daoine leochaileacha a mbeadh treoir ag teastáil uathu faoina gcearta i réimsí éagsúla mar shampla dlí, airgeadas, cúrsaí sóisialta, cúrsaí fostaíochta agus ceisteanna ginearálta faoi chearta an tomhaltóra.
Eolas Suiteálaithe Aeróg agus Satailítí Cuireann isteach aeróga, satailítí agus miasa digiteacha do dhaoine ina dtithe, nó i dtithe ósta agus árasáin.
Eolas Innealtóir Aerloingseoireacht Oibríonn an tInnealtóir Aerloingseoireachta d’aerlínte. do dhéantúsóirí aerárthach. do chomhlachtaí léasúcháin aerárthaigh agus do chomhlachtaí eile a bhfuil baint acu le cothabháil. deisiú agus forchóiriú aerárthaigh.
Eolas Cigire Talmhaíochta Déanann an Cigire Talmhaíochta maoirseacht ar fhoirne rannóige agus monatóireacht ar chur i ngníomh scéimeanna éagsúla rialtais ag baint le talmhaíocht. bia agus foraoiseacht.
Eolas Cigire Talmhaíochta Oibríonn do ghníomhaireachtaí rialtais chun a chinntiú go bhfuil trádálaithe, feirmeoirí agus agraghnóthaí ag cloí leis na dlíthe agus na rialacháin chuí.
Eolas Oifigeach Talmhaíochta Cabhraíonn an tOifigeach Talmhaíochta le monatóireacht ar cur i ngníomh scéimeanna éagsúla Rialtais ag baint le Talmhaíocht. Bia agus Foraoiseacht.
Eolas Eolaí Talmhaíochta Bíonn i mbun gach gníomhaíocht a thagann faoi scáth an teidil Talmhaíocht agus i mbun an ghnó agus na seirbhísí a bhaineann leis an réimse sin.
Eolas Teicneoir Innealtóireachta Talmhaíochta Cuireann tacaíocht ar fáil d’innealtóirí i réimsí éagsúla, mar shampla táirgí nua a fhorbairt agus a thástáil do thionscal na feirmeoireachta, déanann seirbhísiú chun trealamh a chur isteach, a dheisiú agus a chothabháil.
Eolas Oibrí cabhrach/daonnúil De ghnáth bíonn oibrithe cabhrach/daonnúla ag obair i dtíortha eile, chun a chinntiú go ndéantar cúnamh daonnúil a dháileadh go héifeachtach ar dhaoine atá ina gcónaí in áiteanna ina raibh tubaiste de dhéantús an duine nó tubaiste nádúrtha.
Eolas Printíseach san Aerchór Bíonn Printíseach san Aerchór fostaithe le hAerchór na hÉireann chun scil speisialaithe nó ceird bhainteach le reáchtáil éifeachtúil an Chóir a fhoghlaim.
Eolas Dalta san Aerchór Liostálann an Dalta seo san Aerchór chun oiliúint a fháil mar phíolóta ag eitilt gnáthaerárthach agus aerárthach comhraic.
Eolas Rialathóír Aerthráchta Maor tráchta na spéartha atá sa Rialtóir Aerthráchta. atá freagrach as comhordú agus stiúradh na n-aerárthach ar bhealaí eitilte.
Eolas Meicneoir/Innealtóir Aerárthaí Déanann an Meicneoir/tInnealtóir Aerárthaí deisiúcháin. seiceanna sábháilteachta agus cothabháil ar aerárthaigh.
Eolas Freastalaithe eitilte/taistil Tugann Freastalaithe eitilte/taistil aire do chúram compoird agus sábháilteachta na bpaisinéirí ar aerlíne. Taispeánann siad nósanna imeachta sábháilteachta. ullmhaíonn bia. seirbheálann béilí agus deochanna chomh maith le hearraí a dhíol le linn na heitilte.
Eolas Píolóta (Eitlíocht Sibhialta) Eitlíonn Píolóta aerárthach paisinéirí. ag déanamh maoirseachta ar chriú. ag oibriú agus monatóireacht rialtáin eitlíochta.
Eolas Láimhseálaí Bagáiste san Aerfort Bíonn na daoine seo freagrach as bagáiste a sheiceáil i gcoinne liostaí eitilte agus an bagáiste a thabhairt chuig an aerárthach nó chuig an gcrios iompair bgáiste.
Eolas Gníomhaire ag Seiceáil Isteach an Aerfoirt Forbhreathnaíonn an Gníomhaire seo paisinéirí ar a sroicheadh ag deasc ‘seiceáil isteach’ aerlíne.
Eolas Cúntóir Cúraim Otharchairr Bionn Pearsanra Cúraim Otharchairr i mbun othair a thabhairt chuig an ospidéal agus ón ospidéal faoi ghnáthchúisí, nó faoi chúinsí éigeandála. Is minic a bhíonn na hothair sin ina ndaoine scothaosta nó ina ndaoine faoi mhíbhuntáiste.
Eolas Ainéistéisí Is dochtúir cáilithe é/í Ainéistéisí le hoiliúint speisialaithe agus oibríonn sé/sí i rannóg mháinliachta ospidéil. Cinntíonn an t-ainéistéisí go bhfuil othair ullmhaithe d’obráid. go bhfuil siad compordach lena linn agus go ndéantar maoirseacht orthu ina dhiaidh.
Eolas Ceimiceoir Anailíseach Déanann Ceimiceoirí Anailíseacha staidéar ar chomhdhéanamh beacht ábhair nádúrtha agus shaorga.
Eolas Teicneoir Saotharlainne Ainmhithe Tugann aire d’ainmhithe saotharlainne nó déanann iad a phórú, ar ainmhithe iad a úsáidtear i dtaighde leighis, tréidliachta agus fiaclóireachta.
Eolas Beochantaóir Tugann an Beochantóir beatha do bheochan agus chartúin i scannáin agus fístéipeanna ach clár scéalta réamhphleanáilte a leanúint.
Eolas Déileálaí Seandachtaí Bíonn Déileálaithe Seandachtaí i mbun míreanna bailitheora a cheannach agus a dhíol, ar míreanna iad a bhfuil luach ealaíne ag baint leo, nó luach mar gheall ar cé chomh maith a caomhnaíodh iad, cé chomh gann is atá siad nó mar gheall ar a n-aois.
Eolas Beachlannóir/Coinneálaí Tráchtála Beach Ar fheirm thráchtála mealla cothaítear coirceoga beach áit a ndéantar mill, bailítear an mhill agus ansin déantar an mhill sin a dhíol.
Eolas Seandálaí Cuardaíonn an Seandálaí eolas ar an am a chuaigh thart trí staidéar a dhéanamh ar dhéantáin ársa agus tochailt faoina gcoinne.
Eolas Ailtire Déanann Ailtire foirgnimh a dhearadh. a phleanáil agus stiúrann sé/sí tógáil na bhfoirgneamh sin.
Eolas Teicneoir Ailtireachta Bíonn ról ag an Teicneoir Ailtireachta sa dearadh teicniúil comhordaitheach atá mar chuid den phróiseas tógála.
Eolas Cartlannaí Eagraíonn an Cartlannaí taifid chartlainne agus forbraíonn córais aicmithe ionas go mbeadh sé éasca rochtain a fháil ar ábhar cartlainne.
Eolas Printíseach san Arm Bíonn Printíseach san Arm fostaithe le hArm na hÉireann chun scil speisialaithe nó ceird bhainteach le reáchtáil éifeachtúil an Airm a fhoghlaim.
Eolas Dalta. Fórsaí Cosanta Faigheann Dalta Airm oiliúint chun dul sna céimeanna coimisiúnta mar oifigeach Airm. atá ina cheannaire laistigh de na Buan-óglaigh. Soláthraíonn siad ceannasaíocht agus bainistíocht sa champa.
Eolas Earcach san Arm Liostálann an tEarcach le hÓglaigh na hÉireann chun oiliúint a fháil mar shaighdiúir.
Eolas Teiripeoir Ealaíne Is comhairleoir an Teiripeoir seo a speisialaíonn in ealaíona amhail na meáin sloinnte.
Eolas Ealaiontóir Cruthaíonn ealaíontóir saothair ealaíne, mar shampla péintéireachtaí, dealbha, mósáic nó grianghraif.
Eolas Oifigeach Cúnta Foirne – Pleanáil Próiseálann an tOifigeach Cúnta Foirne sa Phleanáil iarratais phleanála agus gach ábhar bainteach. taifeadann dul chun cinn agus déileálann le fiosrúcháin.
Eolas Réalteolaí Déanann Réalteolaí staidéar ar spás agus ar an gcruinne agus déanann léarscáileanna díobh. ag úsáid eolais ó theileascóip agus shatailítí.
Eolas Freastalaí Músaeim/Gailearaí Ealaíne Oibríonn freastalaithe músaeim i ngailearaí nó i músaem chun cuidiú le cuairteoirí agus a chinntiú nach ndéantar damáiste do na saothair ealaíne/míreanna atá ar taispeáint.
Eolas Ceantálaí Luachálann Ceantálaí réadmhaoin agus eagraíonn díolacháin trí cheant.
Eolas Iniúchóir Is é is Iniúchóir é ná Cuntasóir Gairmiúil a fuair oiliúint sa bhreis tar éis cáiliúcháin.
Eolas Báicéir/Milseogaire Bácálann an Baicéir/Milseogaire arán agus milseogra de gach sórt agus déanann iad a mhaisiú.
Eolas Cúntóir Grúpaí Ceoil ar Thuras Cabhraíonn an Cúntóir seo le leagan amach teicniúil grúpa rac-cheoil nó popcheoil agus iad ar thuras.
Eolas Bainisteoir Bainc/Airgeadais Pleanálann. stiúrann agus comhordaíonn an Bainisteoir Bainc/Airgeadais gníomhaíochtaí oibrithe i mbanc/láthair airgeadais. Bunaíonn agus déanann sé/sí cothabháil ar chaidrimh le cliaint. forbhreathnaíonn an sreabhadh airgid agus ionstraimí airgeadais.
Eolas Oifigeach Bainc Oibríonn an tOifigeach Bainc ar chúl cuntair i mbrainse bainc ag cur i bhfeidhm dhualgais ghinearálta an bhainc.
Eolas Bainisteoir Beáir Bíonn Bainisteoir Beáir freagrach as oibriú iomlán an bheáir. stoc. airgead. earcaíocht agus oiliúint foirne san áireamh.
Eolas Abhcóide Seasann an tAbhcóide do dhaoine i gcúirt ach a gcás a chur roimh bhreitheamh agus ghiúiré.
Eolas Foireann i mBeár Déanann an Fhoireann i mBeár freastal ar riaradh deochanna i dtithe leanna. i dtolglanna. in óstáin agus in ionaid fóillíochta.
Eolas Sciamheolaí Tairgeann Sciamheolaí cóireáil scéimhe don aghaidh agus don chorp do chliaint agus tugann comhairle dóibh maidir le cúram scéimhe.
Eolas Teiripeoir Scéimhe Cuireann cóireáil chosmaide ar fáil chomh maith le comhairle chun feabhas a chur ar chuma agus ar fholláine ghinearálta an chliaint.
Eolas Rúnaí Dátheangach nó Trítheangach Aistríonn. scríobhann agus déanann an Rúndaí Dátheangach nó Trítheangach ateangaireacht ar dhoiciméid i dteanga iasachta i dtimpeallacht oifige.
Eolas Speisialtóirí in Olltiomsú Sonraí Oibríonn le bailiúcháin sonraí agus déanann anailís ar olltiomsú sonraí a fhaightear ón ríomhaire agus ó úsáideoirí an idirlín.
Eolas Greamaitheoir/Deisitheoir Póstaer Deisíonn fógraí agus póstaeir ar chláir fógraí, ar chlárlaigh agus ar aonaid taispeántais agus deisíonn taispeántais dhigiteacha agus fógraí níos lú i spásanna poiblí agus ar scáthláin bhus
Eolas Bithcheimiceoir Déanann an Bithcheimiceoir staidéar ar cheimic ainmhithe agus phlandaí agus anailís ar a gcealla agus ar a bhfíocháin.
Eolas Bitheolaí/Micribhitheolaí Déanann an Bitheolaí/Micribhitheolaí staidéar agus anailís ar bheatha plandaí agus ainmhithe agus bailíonn siad eolas fúthu.
Eolas Teicneoir Saotharlainne Bitheolaíochta Oibríonn faoi mhaoirseacht an phríomheolaí, agus bíonn siad ina speisialtóirí ar ghnáth-thascanna praiticiúla riachtanacha sa taighde agus forbairt i réimsí amhail géineolaíocht, micribhitheolaíocht agus ceimic.
Eolas Eolaí Bithleighis Déanann raon trialacha saotharlainne agus eolaíochta mar chuid den phróiseas diagnóisithe agus cóireála galar.
Eolas Innealtóir Talmhaíochta Bíonn baint ag an Innealtóir Talmhaíochta le dearadh agus tógáil innealra talmhaíochta. córas agus foirgneamh.
Eolas Tógála Bád Tógann, deisíonn agus athchóiríonn cabhlacha agus feisteas i gcineálacha éagsúla bád, mar shampla luamha, báidíní agus caolbháid.
Eolas Garda Cosanta Cuireann seirbhís chosanta ar fáil do dhaoine cáiliúla/mór le rá.
Eolas Ceangaltóir Leabhar (Ceird) Bíonn baint ag an gCeangaltóir Leabhar le gach cuid den phróiseas clódóireachta tar éis priontála. ag úsáid teicnící láimhe agus uathoibríocha.
Eolas Leabharchoimeádaí / Cléireach Uimhríochta Láimhseálann an Leabharchoimeádaí/Cléireach Uimhríochta idirbhearta laethúla airgeadais an ghnó nó na heagraíochta.
Eolas Luibheolaí Déanann staidéar ar chealla, ar éabhlóid, ar ghéin, agus ar speicis éagsúla plandaí. Déanann iniúchadh ar an gcaoi a bhfásann plandaí agus ar cá bhfásann siad agus ar an tionchar a bhíonn ag ceimiceáin agus galair ar na plandaí sin.
Eolas Grúdaire Comhordaíonn. pleanálann agus reáchtálann Grúdaire an próiseas iomlán i ndéanamh beorach.
Eolas Oibrí Grúdlainne Oibríonn sa phróiseas táirgthe beorach i ngrúdlann, ag ullmhú na gcomhábhar agus an trealaimh a bhíonn in úsáid sa phróiseas.
Eolas Bríceadóir Oibríonn an Brídeadóir ar láithreán tógála ag tógáil ballaí agus struchtúr eile ag úsáid brící. bloc nó ábhar eile.
Eolas Craoltóireacht - Láthreoir Déanann láithreoireacht in obair chraoltóireachta raidió agus teilifíse. D’fhéadfaidís cláir a chur i láthair, míreanna a nascadh le chéile, eolas a chur i láthair agus leithscéal a ghabháil d’éaradh seirbhíse.
Eolas Innealtóir Craoltóireachta Déanann trealamh a fhorbairt agus a chothabháil a bhíonn in úsáid sa chraoltóireacht teilifíse, raidió agus gréasáin agus cuireann tacaíocht ar fáil in úsáid an trealaimh sin.
Eolas Oibrí Tógála Déanann an tOibrí Tógála tionscadail tógála. innealtóireacht shibhialta. innealtóireachta agus ailtireachta a mhaoirsiú. a rialú agus a chomhordú ar an láthair.
Eolas Innealtóir Seirbhísí Tógála Oibríonn an tInnealtóir Seirbhísí Tógála ar dhearadh. shuiteáil. chothabháil agus dhéantúsaíocht córas a bhfuil baint acu le foirgnimh agus an timpeallacht tógtha.
Eolas Oibrí Tógála Bíonn oibrithe tógála i mbun ábhair a bhogadh, trealamh a oibriú agus tochailt.
Eolas Bainisteoir Cumainn Foirgníochta Bíonn an fhreagracht fhoriomlán ar bhainisteoirí cumainn foirgníochta as feidhmiú éifeachtach agus as brabúsacht a mbrainse féin.
Eolas Tiománaí Bus Tiomáineann an Tiománaí seo bus ar bhealach seasta. ag bailiú paisinéirí ar an mbealach.
Eolas Comhairleoir Gnó Oibríonn le cliantchuideachtaí chun meastóireacht a dhéanamh ar a bpleananna gnó agus chun optamú a dhéanamh ar chostais fhadtéarmacha agus ar tháirgiúlacht.
Eolas Anailísí Gnó Dearann Anailísí Gnó córais ghnó agus déanann anailís orthu chun a n-éifeachtúlacht a optamú.
Eolas Sainchomhairleoir Gnó Cuireann comhairle oibiachtúil, saineolas agus scileanna speisialtóireachta ar fáil dá gcliaint, ag féachaint le luach a chruthú sa ghnó, an leas is fearr a bhaint as an bhfás nó feabhas a chur ar fheidhmíocht an ghnó.
Eolas Búistéir Oibríonn Búistéir i siopa búistéara ag ullmhú feola le díol leis an bpobal.
Eolas Búistéir - Mórdhíol Oibríonn an búistéir mórdhíola le mairteoil, uaineoil agus muiceoil le go mbeadh siad ullamh le díol le búistéirí miondíoltóra, bialanna, tithe ósta agus lónadóirí.
Eolas Déantóir Caibinéad Speisialaíonn an Déantóir Caibindéad i ndéanamh píosaí troscán. amhail leabhragáin. cupaird agus vardrúis.
Eolas Teicneoir DRC Úsáideann an Teicneoir DRC ríomhaire agus bogearraí speisialta chun líníochtaí agus dearthaí sonraithe a tháirgeadh.
Eolas Oibrí Ceamara Oibríonn an tOibrí Ceamara an trealaimh ceamara atá ag teastail chun scannáin. fístéipeanna agus cláir theilifíse a dhéanamh.
Eolas Díoltóir Gluaisteán Oibríonn an Díoltóir Gluaistán i ngaráiste nó i seomra taispeána gluaisteán ag díol gluaisteán leis an bpobal.
Eolas Teicneoir Cardashoithíoch Bíonn i mbun oibriú an trealaimh a bhíonn in úsáid sa mháinliacht croí chun a chinntiú go mbeidh an trealaimh sin sábháilte agus go n-éireodh le hobráidí.
Eolas Cúntóir Cúram Leanaí
Eolas Comhairleoir Gairme Oibríonn i gcoláistí 3ú leibhéal agus in ollscoileanna ag soláthar eolais agus treorach do mhic léinn maidir le dul chun cinn san oideachas nó post a fháil.
Eolas Siúinéir/ Saor Adhmaid Úsáideann an Siúinéir/Saor Adhmaid uirlisí láimhe agus innealra gearrtha chun feistis agus troscán a dhéanamh as adhmad.
Eolas Feisteoir Cairpéad /Vinile Gearrann. dealbhaíonn. cuireann an Feisteoir Cairpéad/Vinile síos agus feistíonn clúdaigh urlár in aon sórt foirgnimh.
Eolas Lóndadóir Ullmhaíonn agus soláthraíonn an Lónadóir bia. deoch agus siamsaíocht d’ócáidí speisialta.
Eolas Oibriú ag an gCuntar Amach Oibríonn an tOibrí seo ag pointe díolacháin airgid i siopa nó in ollmhargadh ach airgead a ghearradh ar chustaiméirí do na hearraí ba mhaith leo a cheannach.
Eolas Príomhchócaire Oibríonn an Príomhchócaire i gcistin ag ullmhú bia. ag eagrú soláthair agus ag maoirseacht foirne.
Eolas Innealtóir Ceimiceach Déanann taighde, dearadh agus pleanáil ar phróisis a bhíonn in úsáid chun ceimiceáin a tháirgeadh.
 Leathanach taispeána 1 de 6 leathanaigh