Cuardaitheoir Gairme

Cuardaigh de réir Réimse Spéise

I ngairmeacha an Réadaí bíonn gníomhaíochtaí oibre i gceist ina bhfuil fadhbanna agus réitigh phraiticiúla theagmhálacha. Go minic déileálann siad le hábhair fíorshaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra. I gcás roinnt mhaith de na gairmeacha seo bítear ag obair lasmuigh. Cuardaigh >
I ngairmeacha an Iniúchóra bíonn sé i gceist oibriú le smaointe, agus bíon gá le han-chuid smaointeoireachta. Go hiondúil bíonn fíricí a lorg agus fadhbanna a réiteach le meabhair chinn i gceist leis na gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha an Nádúraí go minic bítear i mbun gníomhaíochtaí a áiríonn fadhbanna agus réitigh theagmhálacha phraiticiúla. Go minic bítear ag déileáil le plandaí, le hainmhithe agus le hábhair fhíorsaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Riarthóra bítear ag obair le sonraí seachas le smaointe agus le daoine. Is maith leis na daoine seo gnáthaimh agus treoracha soiléire, agus is maith leo fíricí agus figiúirí a sheiceáil.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Fhiontraí bíonn sé i gceist tionscadail a chur ar bun agus a chur i gcrích. Is féidir go mbeadh sé i gceist sna gairmeacha seo daoine a threorú agus cinntí a dhéanamh. Uaireanta bíonn gá dul sa fhiontar agus go minic bíonn cúrsaí gnó i gceist.  Cuardaigh >
I ngairmeacha Cruthaitheacha bítear ag obair le foirmeacha, dearthaí agus pátrúin éagsúla. Go minic bíonn féinléiriú i gceist agus is féidir an obair a dhéanamh gan cloí le sraith shoiléir rialacha.  Cuardaigh >
I gcás na ngairmeacha an duine Shóisialta bíonn sé i gceist oibriú le daoine eile, cumarsáid a dhéanamh leo agus iad a mhúineadh. Go minic bítear ag soláthar seirbhísí do dhaoine eile sna gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha Teangeolaíochta go minic bítear ag obair le teanga agus leis na cineálacha éagsúla cumarsáide trí mheán an fhocail scríofa agus na meán ó bhéal.  Cuardaigh >
Thorthaí |
     Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Tuairimí

  Eolas
Paraimhíochaineoir
Tugann an Paraimhíochaneoir cóireail gharchabhrach do dhaoine tinne nó gortaithe i láthair réamhospidéil.
  Eolas
Péidiatraí
Is Dochtúir é/í an Péidiatraí a speisialaíonn i gcóir leighis do pháistí agus leanaí nuabheirthe.
  Eolas
Péintéir/ Maisitheoir
Ullmhaíonn. péinteálann agus maisíonn an Péintéir/Maisitheoir ballaí. fuinneoga agus doirse i ngach cineál foirgneamh.
  Eolas
Píolóta (Eitlíocht Sibhialta)
Eitlíonn Píolóta aerárthach paisinéirí. ag déanamh maoirseachta ar chriú. ag oibriú agus monatóireacht rialtáin eitlíochta.
  Eolas
Plástrálaí
Cuireann an Plástrálaí plástar ar bhallaí agus shíleálacha i ngach cineál foirgneamh.
  Eolas
Pleanálaí Baile agus Tuaithe
Déanann an Pleanála Baile /Tuaithe taighde ar fhorbairt bailte agus ceantair tuaithe sa todhchaí agus cabhraíonn lena bplenáil
  Eolas
Pleanálaí Léiriúcháin
Pleanálann agus ullmhaíonn an Pleanálaí Léiriúcháin an sceideal le haghaidh táirgeachta i gcuideachta dhéantúsaíochta.
  Eolas
Pleanálaí Loighistice
Eagraíonn agus pleanálann an Pleanálaí Loighistice bogadh táirgí agus ábhar ó sholáthraithe go custaiméirí.
  Eolas
Pluiméir
Suiteálann. deisíonn agus seirbhísíonn Pluiméir píopaí uisce. fuíolluisce agus seirbhísí i ngach cineál foirgneamh.
  Eolas
Póirtéir Ospidéil
Tugann an Póirtéir Ospidéil cabhair d’fhoirne leighis le gnáththascanna. mar shampla othair a bhogadh ó bharda go barda srl.
  Eolas
Póirtéir Óstáin
Láimhseálann Póirtéir Óstáin bagáiste aíonna agus déanann iarracht cabhair a thabhairt dóibh lena gceisteanna.
  Eolas
Polaiteoir
Déanann an pobal é/í a thoghadh go daonlathach chun ionadaíocht a dhéanamh ar thuairimí, cúiseanna imní agus smaointe bhaill a ndáilcheantair.
  Eolas
Preasoifigeach
  Eolas
Printíseach san Aerchór
Bíonn Printíseach san Aerchór fostaithe le hAerchór na hÉireann chun scil speisialaithe nó ceird bhainteach le reáchtáil éifeachtúil an Chóir a fhoghlaim.
  Eolas
Printíseach san Arm
Bíonn Printíseach san Arm fostaithe le hArm na hÉireann chun scil speisialaithe nó ceird bhainteach le reáchtáil éifeachtúil an Airm a fhoghlaim.
  Eolas
Príomhchócaire
Oibríonn an Príomhchócaire i gcistin ag ullmhú bia. ag eagrú soláthair agus ag maoirseacht foirne.
  Eolas
Príomhoide Scoile
Déanann príomhoide scoile pleanáil, eagrú, stiúradh agus meastóireacht ar ghníomhaíochtaí múinteoirí nó ball foirne eile ina scoil.
  Eolas
Profaí
Seiceálann Profaí bloic de téacs clóscríofa le haghaidh earráidí i litriú. i ngramadach. agus. corruair. i gcomhthéacs.
  Eolas
Radagrafaí - Diagnóiseach
Baineann radagrafaithe diagnóiseacha úsáid as trealamh raideolaíoch, X-ghathú nó ultrafhuaim san áireamh. Glacann siad ghrianghraif de chodanna den chorp áit a meastar ar tharla tinneas nó gortú.
  Eolas
Radagrafaí Leighis
Déanann an Radagrafaí Leighis athbhreithniú agus luacháil ar x-ghathanna leighis. ar fhístéipeanna nó ar eolas ríomhghinte chun dearbhú cé acu an bhfuil na híomhánna sásúil le haghaidh úsáide i ndiagnóis nó nach bhfuil.
  Eolas
Radharceolaí
Scrúdaíonn Radharceolaí radharc daoine agus ordaíonn lionsaí agus spéaclaí chun fadhbanna radhairc a cheartú.
  Eolas
Radharceolaí Dáiliúcháin
Oibríonn an Radharceolaí Dáiliúcháin i siopa spéaclaí ag cur lionsaí agus spéaclaí cearta ar fáil do chustaiméirí.
  Eolas
Raideolaí - Diagnóiseach
Is dochtúirí iad raideolaithe. Déanann siad scrúdú agus diagnóisiú ar neamhoird agus ar ghalair ag úsáid x-ghathanna agus ábhair radaighníomhacha agus féadfaidh siad cóireáil a chur ar othair.
  Eolas
Raideolaí Cliniciúil/Oineolaíocht
Déanann speisialú i gcóireáil a chur ar othair le hailse ag úsáid teiripe radaíochta (x-ghathanna ard-fhuinnimh a úsáid chun cealla ailse a mharú).
  Eolas
Réalteolaí
Déanann Réalteolaí staidéar ar spás agus ar an gcruinne agus déanann léarscáileanna díobh. ag úsáid eolais ó theileascóip agus shatailítí.
  Eolas
Reifléacseolaí
Baineann reifléacseolaí úsáid as teicnící brúphointí sa chos a chomhfhreagraíonn do gach orgán agus córas sa chorp, chun cuidiú le hothair teacht aniar ó ghortuithe agus tinnis fhisiceacha agus ar mhaithe le folláine ghinearálta an othair.
  Eolas
Rialathóír Aerthráchta
Maor tráchta na spéartha atá sa Rialtóir Aerthráchta. atá freagrach as comhordú agus stiúradh na n-aerárthach ar bhealaí eitilte.
  Eolas
Rialtóirí Creidmheasa
Déanann rialtóirí Creidmheasa maoirseacht agus bainistíocht ar iasachtaí airgeadais agus déanann iarratasóirí iasachtaí a mheasúnú.
  Eolas
Riarthóir Bunachair Shonraí
Déanann an Riarthóir Bunachair Shonraí cruthú agus cothabháil bunachair shonraí agus córais chomhdaithe taifid a mhaoirsiú agus a rialú.
  Eolas
Riarthóir Ciste
Bainistíonn Riarthóir Ciste praghsanna cistí agus freagraíonn do phraghsanna margaidh go laethúil.
  Eolas
Riarthóir Cuntas
Bíonn an Riarthóir Cuntas freagrach as próiseáil laethúil sonrasc agus idirbheart airgeadais eile.
  Eolas
Riarthóir Iompair
Bíonn an riarthóir iompair i mbun tascanna éagsúla riaracháin do chuideachtaí bus, cóistí nó iompair bhóthair.
  Eolas
Riarthóir Líonraí
Déanann córais líonraí ríomhairí a dhearadh, a shuiteáil agus a chothabháil agus cuireann tacaíocht ar fáil le haghaidh na líonraí sin. Ar an gcaoi sin bíonn fostaithe agus eagraíochtaí in ann cumarsáid a dhéanamh lena chéile, comhaid a roinnt agus acmhainní agus seirbhísí a sholáthar.
  Eolas
Ríomhchláraitheoir Ríomhchluichí
Baineann ríomhchláraitheoirí ríomhchluichí leas as na smaointe do choincheapa nua a bhí ag na dearthóirí ríomhchluichíochta chun cluichí a chruthú.
  Eolas
Ríomhchláraitheoir Ríomhclár/Anailísí Ríomhaireachta
Scríobhann an Ríomhchláraitheoir Ríomhchlár Feidhmchláir Bogearraí do ríomhairí. déanann eagarthóireacht orthu agus athraíonn iad de réir mar is gá.
  Eolas
Ríomheolaí
Baineann an ríomheolaíocht le dearadh agus ailtireacht ríomhairí, le forbairt ríomhchlár agus le tógáil éifeachtach córas. Tá an ríomheolaíocht nua-aimseartha ina bunchuid de gach gné den tionscal agus den ghnó agus tá sí ina bonn is taca le gach gné dár saol pearsanta freisin.
  Eolas
Rúnaí
Cuireann rúnaithe tacaíocht riaracháin ar fáil do bhainisteoirí agus do ghairmithe eile.
  Eolas
Rúnaí Dátheangach nó Trítheangach
Aistríonn. scríobhann agus déanann an Rúndaí Dátheangach nó Trítheangach ateangaireacht ar dhoiciméid i dteanga iasachta i dtimpeallacht oifige.
  Eolas
Rúnaí Dlí
Oibríonn an Rúnaí Dlí in oifigí cuideachta dlí ag déileáil le doiciméid dlí agus dualgais ghinearálta oifige.
  Eolas
Rúnaí Leighis
Oibríonn an Rúnaí Leighis i rannóg riaracháin ospidéil. i lialann áitiúil nó i gclinic.
  Eolas
Rúnaí Oifige
Oibríonn an Rúnaí Oifige trealamh oifige agus úsáideann ríomhaire le haghaidh bainistíocht scarbhileoige. próiseáil focal agus bunachar sonraí. Freagraíonn an teileafón agus tugann eolas do ghlaoiteoirí. glacann teachtaireachtaí. nó cuireann an scairt ghutháin ar aghaidh chuig na daoine cuí.
  Eolas
Sagart /Bean Rialta
Freastalaíonn an Sagart/Bhean Rialta ar a bpobal creidimh trí cheannasaíocht a dhéanamh ar ghníomhartha adhartha agus a gcreidimh a chraobhscaoileadh.
  Eolas
Sainchomhairleoir Gnó
Cuireann comhairle oibiachtúil, saineolas agus scileanna speisialtóireachta ar fáil dá gcliaint, ag féachaint le luach a chruthú sa ghnó, an leas is fearr a bhaint as an bhfás nó feabhas a chur ar fheidhmíocht an ghnó.
  Eolas
Sainchomhairleoir TF
Oibríonn i gcomhpháirtíocht le cliaint, ag cur comhairle orthu faoin gcaoi le teicneolaíocht faisnéise a úsáid d’fhonn cuspóirí gnó a bhaint amach nó fadhbanna a shárú.
  Eolas
Saineolaí Cothúcháin
Tugann an Saineolaí Cothúcháin comhairle faoi ghnéithe cothaíocha agus diatéiteacha táirgí bia agus is féidir baint a bheith acu le pleanáil agus cur i ngníomh aistí bia teiripeacha.
  Eolas
Saineolaithe Cuntasaíochta & Cánach
Déanann an Saineolaí Cuntasaíochta agus Cánach cothabháil ar eolas maidir le hathruithe sa chód cánachais agus nósanna imeachta agus teoiric chuntasaíochta chun luacháil cheart a dhéanamh ar fhaisnéis airgeadais. Déanann sé/sí tuairisceáin chánach a ullmhú thar ceann na gcliant.
  Eolas
Sainhomhairleoir Sábháilteachta Bia
Ullmhaíonn agus soláthraíonn cúrsaí oiliúna do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí maidir leis na ceisteanna is déanaí a bhaineann le Bainistiú Sábháilte Bia.
  Eolas
Saor Cloiche
Bíonn ag obair le cloch chun ballaí, urláir, cosáin agus struchtúir chloiche eile a dhéanamh.
  Eolas
Scafallóir
Tógann Scafallóir struchtúir scafaill ar shuímh thógála agus ag ócáidí amuigh faoin aer ag úsáid píopaí miotail agus cuaillí.
  Eolas
Sciamheolaí
Tairgeann Sciamheolaí cóireáil scéimhe don aghaidh agus don chorp do chliaint agus tugann comhairle dóibh maidir le cúram scéimhe.
  Eolas
Scipéir
Bíonn Scipéir freagrach as gach gné de reáchtáil agus chothabháil soithigh iascaireachta. chomh maith lena gcriú. Déanann siad na cinntí maidir le cá háit agus cathain le hiascaireacht. agus conas an t-iasc a dhíol.
  Eolas
Scríbhneoir
Scríobhann Scríbhneoir scéalta. leabhair. ailt. filíocht agus go leor cineálacha eile saothar nó píosaí scríofa.
  Eolas
Scríbhneoir Comharthaí/Déantóir Comharthaí
Déanann scríbhneoirí comharthaí dearadh agus táirgeadh ar chomharthaí d’úsáidí éagsúla mar shampla gnó tionsclaíocha agus tráchtála chomh maith le feithiclí agus comharthaí bóthair.
  Eolas
Scríbhneoir Ilmheáin
Scríobhann an Scríbhneoir Ilmheáin téacs. scripteanna agus scéalta do chláir ilmheáin ar ríomhaire.
  Eolas
Scríbhneoir Teicniúil
Scríobhann an Scríbhneoir Teicniúil lámhleabhair threoracha agus téacsleabhair theicniúla.
  Eolas
Seandálaí
Cuardaíonn an Seandálaí eolas ar an am a chuaigh thart trí staidéar a dhéanamh ar dhéantáin ársa agus tochailt faoina gcoinne.
  Eolas
Seodóir
Díolann. dearann agus deisíonn Seodóir gach cineál seodra. uaireadóirí agus gréithe airgid.
  Eolas
Síceolaí
Cabhraíonn an Síceolaí le daoine a bhfuil mearbhall meabhair nó mothúchánach orthu feabhas a chur ar a meabhairshláinte.
  Eolas
Síceolaí Cliniciúil
Cuireann síceolaithe cliniciúla i bhfeidhm a bhfuil ar eolas faoi iompraíocht an duine ón staidéar eolaíochta atá déanta, chun cuidiú le daoine a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte agus sláinte fisicí acu.
  Eolas
Síceolaí Gairme
Cuireann i bhfeidhm prionsabail na síceolaíochta i réimsí na n-acmhainní daonna, an riaracháin, na bainistíochta, agus na margaíochta in eagraíocht.
  Eolas
Síceolaí Oideachais
Déanann an Síceolaí Oideachais measúnú ar pháistí le difríochtaí nó deacrachtaí foghlama.
  Eolas
Síceolaí Spóirt
Cuireann i bhfeidhm a bhfuil ar eolas faoi chúrsaí síceolaíochta, i suíomh spóirt, chun cabhrú le lúthchleasaithe, cóitseálaithe agus foirne spóirt barr a gcumais a bhaint amach.
  Eolas
Síciatraí
Oibríonn an Síciatraí le daoine a bhfuil tinneas nó easláinte shíceolaíoch acu agus cuireann cóireáil ar fáil dóibh.
  Eolas
Síciteiripeoir
Tá síciteiripeoirí oilte le bheith in ann cuidiú le daoine anásta, chun go bhfaighidís faoiseamh ón bhfulaingt phearsanta agus cuidiú leo athruithe a dhéanamh ina saol.
  Eolas
Siúinéir/ Saor Adhmaid
Úsáideann an Siúinéir/Saor Adhmaid uirlisí láimhe agus innealra gearrtha chun feistis agus troscán a dhéanamh as adhmad.
  Eolas
Sláinteolaí Déadach
Soláthraíonn an Sláinteolaí Déadach cúram fiacla agus cóir agus comhairle sláinteachas béil d’othair fiaclóireachta.
  Eolas
Slinneadóir/Tíleoir Dín
Suiteálann. feistíonn agus deisíonn an Slinneadóir/Tíleoir Dín díonta ag úsáid tíleanna adhmaid. feilte agus slinne.
  Eolas
Snáthaidpholladóir
Tugann Snáthaidpholladóir cóir leighis do dhaoine breoite trí shnáthaidí a chur i bpáirteanna speisialta den chorp chun faoiseamh a thabhairt ó phian agus ó thinneas.
  Eolas
Socheolaí/Taighdeoir Socheolaíochta
Déanann staidéar ar an tsochaí dhaonna agus ar iompraíocht shóisialta trí scrúdú a dhéanamh ar ghrúpaí agus ar institiúidí sóisialta, chomh maith le heagraíochtaí éagsúla sóisialta, reiligiúnda, polaitiúla agus gnó.
  Eolas
Speisialtóir Dramhaíola Guaisí
Sainfheidhmíonn an Speisialtóir seo i ndearadh. i gcóireáil agus i ndiúscairt ábhair ghuaiseacha a úsáidtear i dtionscail.
  Eolas
Speisialtóir Innealtóireachta TF
Insamhlaíonn an Speisialtóir seo fadhbanna i gcoinníollacha saotharlainne agus oibríonn ar réiteach a aimsiú.
  Eolas
Speisialtóir Tacaíochta Ríomhaire/TF
Cuireann speisialtóirí tacaíochta ríomhaire tacaíocht ar fáil ar an teileafón nó ar an ngréasán do dhaoine a bhfuil fadhbanna acu le crua-earraí nó bogearraí ríomhaire.
  Eolas
Speisialtóirí in Olltiomsú Sonraí
Oibríonn le bailiúcháin sonraí agus déanann anailís ar olltiomsú sonraí a fhaightear ón ríomhaire agus ó úsáideoirí an idirlín.
  Eolas
Staitisteoir
Bailíonn an Staitisteoir agus déanann anailís ar eolas do shuirbhéanna agus d’fhoirmeacha eile taighde.
  Eolas
Státseirbhís – Ardoifigeach Feidhmiúcháin
Ról meánbhainistíochta atá anseo. ag tuairisciú don Leas-Phríomhoifigeach. Bainistíonn an duine seo tionscadail agus buiséid agus cabhraíonn i bhforbairt polasaithe rialtais.
  Eolas
Státseirbhís – Oifigeach Cléireachais
Cabhraíonn an tOifigeach Cléireachais le hOifigigh Shinsearacha lena n-obair chléireach i roinn rialtais.
  Eolas
Státseirbhís – Oifigeach Feidhmiúcháin
Déanann an tOifigeach Feidhmiúcháin forbhreathú agus bainistiú ar an obair i rannóg de Roinn Rialtais.
  Eolas
Státseirbhís – Príomhoifigeach Cúnta
Is ról sinsearach é seo a bhaineann le bainistiú foirne móra. ag déileáil le tionscadail agus buiséid. bainistiú straitéiseach agus cabhrú i bhforbairt polasaithe rialtais.
  Eolas
Státseirbhís – Tríú Rúnaí
Baineann an ról seo le comhairle a thabhairt don rialtas maidir le caidrimh sheachtracha na hÉireann agus bheith ar an gcainéal oifigiúil cumarsáide do rialtais eachtracha agus d’eagraíochtaí idirnáisiúnta.
  Eolas
Státseirbhís- Oifigeach Riaracháin
Bailíonn an tOifigeach Riaracháin eolas agus déanann measúnú air chun cabhrú le hAirí Rialtais cinntí a dhéanamh maidir le polasaí.
  Eolas
Stílí Faisin
Oibríonn stílithe faisin do dhaoine aonair, do chomhlachtaí faisin nó do bhrandaí éadaí.
  Eolas
Stiúrthóir Bainistíochta
Bíonn an Stiúrthóir Bainistíochta freagrach as feidhmiú forleathan gnó i gcuideachta.
  Eolas
Stiúrthóir Cruthaitheach
Cruthaíonn agus forbhreathnaíonn an Stiúrthóir Cruthaitheach dearadh cruthaitheach tionscadail.
  Eolas
Stiúrthóir Ealaíne Fógraíochta
Caitheann an Stiúrthóir Ealaíne Fógraíochta a h(am)ag tobsmaointeoireacht. ag pleanáil agus ag eagrú smaointe d’fhógraí nua.
  Eolas
Stocbhróicéir
Eagraíonn Stocbhróicéir infheistiú airgeadais do dhaoine agus do ghnóthaí agus tugann comhairle do chliaint maidir le trádáil stoc.
  Eolas
Stórthóirí
Cabhraíonn Stórthóirí i ngníomhaíochtaí laethúla trádstórais.
  Eolas
Suibhéir - Mianraí/Mianadóireacht
Déanann suirbhéirí mianraí/mianadóireachta mapáil ar mhianraí fosaithe. I measc na ndualgas atá orthu déanann siad meas ar an luach a d’fhéadfadh baint leis an bhfosú mianraí, agus déanann bainistiú agus forbairt ar mhianaigh.
  Eolas
Suirbhéir
Déanann Suirbhéir suirbhé ar gach cineál réadmhaoine agus acmhainn nádúrtha amhail foirgnimh. talamh agus an fharraige.
  Eolas
Suirbhéir Árachais
Déanann an Suirbhéir Árachais suirbhéireacht ar fhoirgnimh nó ar struchtúir chun a rioscaí árachais a mheasúnú agus molann réamhchúraimí sábháilteachta.
  Eolas
Suirbhéir Réadmhaoine
Tugann an Suirbhéir Réadmhaoine comhairle do chliaint maidir le luach agus cumas tuillimh a réadmhaoine.
  Eolas
Suirbhéir. Tógála/Mianadóireachta
Déanann an Suirbhéir Tógála/Mianadóireachta measúnú ar na deisiúcháin agus athruithe atá ag teastáil ar gach cineál foirgneamh agus struchtúr.
  Eolas
Suirbhéirí Cainníochta
Ríomhann Suirbhéir Cainníochta costas na dtionscadal tógála. ag cur san áireamh obair. ábhair. cáin agus costais chothabhála.
  Eolas
Suiteálaithe Aeróg agus Satailítí
Cuireann isteach aeróga, satailítí agus miasa digiteacha do dhaoine ina dtithe, nó i dtithe ósta agus árasáin.
  Eolas
Suiteálaithe Trealamh Tógála
Seirbhísíonn an Suiteálaí Trealamh Tógála agus déanann cothabháil ar an trealamh agus innealra go léir a úsáidtear ar ghléasra tógála.
  Eolas
Tacaíocht Pleanála Baile
Déanann obair riaracháin agus theicniúil a chuidíonn múnlú a dhéanamh ar phobail áitiúla. Áiríonn seo obair ar dhearadh sráidbhaile nó forbairtí d’fhoirgnimh chathrach, leagan amach do bhóithre nua nó beartais chomhshaoil.
  Eolas
Taibh-ealaíontóir
Déanann an Taibh-ealaíontóir traenáil agus gleacaíocht agus freastalaíonn siad ar ranganna damhsa. amhránaíochta agus ceoil chun leibhéil ard d’inniúlacht theicniúil. d’ábaltacht fhisiceach agus d’fholláine fhisiceach a chothabháil.
  Eolas
Taidhleoir
Déanann an taidhleoir ionadaíocht thar ceann a dtíre féin le rialtais thar lear, agus cuireann comhairle ar fáil maidir le saincheisteanna idirnáisiúnta.
  Eolas
Taighdeoir Margaidh
Déanann an Taighdeoir Margaidh suirbhéanna trí agallaimh a chur ar dhaoine go pearsanta agus ar an teileafón.
  Eolas
Taighdeoir Polaitíochta
Déanann taighdeoirí polaitíochta taighde do Bhaill den Dáil (Teachtaí Dála), do pháirtithe polaitíochta nó d’institiúidí taighde.
  Eolas
Táilliúir
Dearann. tomhaiseann agus gearrann an Táilliúr éadach do bhaill éadaigh amhail cultacha. léinte agus cótaí móra.
 Leathanach taispeána 5 de 6 leathanaigh