Cuardaitheoir Gairme

Cuardaigh de réir Réimse Spéise

I ngairmeacha an Réadaí bíonn gníomhaíochtaí oibre i gceist ina bhfuil fadhbanna agus réitigh phraiticiúla theagmhálacha. Go minic déileálann siad le hábhair fíorshaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra. I gcás roinnt mhaith de na gairmeacha seo bítear ag obair lasmuigh. Cuardaigh >
I ngairmeacha an Iniúchóra bíonn sé i gceist oibriú le smaointe, agus bíon gá le han-chuid smaointeoireachta. Go hiondúil bíonn fíricí a lorg agus fadhbanna a réiteach le meabhair chinn i gceist leis na gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha an Nádúraí go minic bítear i mbun gníomhaíochtaí a áiríonn fadhbanna agus réitigh theagmhálacha phraiticiúla. Go minic bítear ag déileáil le plandaí, le hainmhithe agus le hábhair fhíorsaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Riarthóra bítear ag obair le sonraí seachas le smaointe agus le daoine. Is maith leis na daoine seo gnáthaimh agus treoracha soiléire, agus is maith leo fíricí agus figiúirí a sheiceáil.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Fhiontraí bíonn sé i gceist tionscadail a chur ar bun agus a chur i gcrích. Is féidir go mbeadh sé i gceist sna gairmeacha seo daoine a threorú agus cinntí a dhéanamh. Uaireanta bíonn gá dul sa fhiontar agus go minic bíonn cúrsaí gnó i gceist.  Cuardaigh >
I ngairmeacha Cruthaitheacha bítear ag obair le foirmeacha, dearthaí agus pátrúin éagsúla. Go minic bíonn féinléiriú i gceist agus is féidir an obair a dhéanamh gan cloí le sraith shoiléir rialacha.  Cuardaigh >
I gcás na ngairmeacha an duine Shóisialta bíonn sé i gceist oibriú le daoine eile, cumarsáid a dhéanamh leo agus iad a mhúineadh. Go minic bítear ag soláthar seirbhísí do dhaoine eile sna gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha Teangeolaíochta go minic bítear ag obair le teanga agus leis na cineálacha éagsúla cumarsáide trí mheán an fhocail scríofa agus na meán ó bhéal.  Cuardaigh >
Thorthaí |
     Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Tuairimí

  Eolas
Achtúire
Úsáideann Achtúire modhanna matamaitice agus staitistice chun dóchúlachtaí airgeadais a mheas i dtionscadail a fhaightear sa tionscal árachais den mhórchuid.
  Eolas
Anailísí Gnó
Dearann Anailísí Gnó córais ghnó agus déanann anailís orthu chun a n-éifeachtúlacht a optamú.
  Eolas
Bainisteoir Bainc/Airgeadais
Pleanálann. stiúrann agus comhordaíonn an Bainisteoir Bainc/Airgeadais gníomhaíochtaí oibrithe i mbanc/láthair airgeadais. Bunaíonn agus déanann sé/sí cothabháil ar chaidrimh le cliaint. forbhreathnaíonn an sreabhadh airgid agus ionstraimí airgeadais.
  Eolas
Bainisteoir Lóistín
Oibríonn an Bainisteoir Lóistín in óstán. déanann forbhreathnú ar an nglanadh agus na dualgais chothabhála go léir, eagraíonn fostaíocht foirne agus a sceidil oibre.
  Eolas
Bainisteoir Sláinte agus Sábháilteachta
Bíonn an Bainisteoir Sláinte agus Sábháilteachta freagrach as measúnú a dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann le tionscadail agus cásanna a aithint ina bhfuil seans nach gcomhlíonfaidh an dearadh na cóid chleachtais riachtanacha.
  Eolas
Bainisteoir Sóisearach Oifige Tosaigh
Déanann an Bainisteoir Sóisearach Oifige Tosaigh maoirsiú ar obair fostaithe riaracháin oifige nó seirbhíse chun a chinntiú go bhfuil siad ag cloí le caighdeáin cháilíochta. le spriocdhátaí agus le nósanna imeachta cearta.
  Eolas
Bainisteoir Tionscadail. Dearadh Bogearraí
Comhordaíonn an Bainisteoir Tionscadail - Dearadh Bogearraí forbairt agus dearadh bogearraí mar chuid d’fhoireann. Forbraíonn. cruthaíonn agus mionathraíonn sé/sí bogearraí feidhmchláir ríomhaire ginearálta nó sainchláir áirge.
  Eolas
Cartlannaí
Eagraíonn an Cartlannaí taifid chartlainne agus forbraíonn córais aicmithe ionas go mbeadh sé éasca rochtain a fháil ar ábhar cartlainne.
  Eolas
Ceannaire Foirne Cuntas
Cabhraíonn an Ceannaire Foirne Cuntas le tosaíocht bainistíochta agus dáileadh oibre i rannóg na gcuntas.
  Eolas
Cigire Cánach
Déanann an Cigire Cánach measúnú ar cháin agus bailíonn cáin ó ghnóthaí agus ó dhaoine gairmiúla.
  Eolas
Cléireach (Ginearálta)
Oibríonn an Cléireach Ginearálta in oifig riaracháin i ngnó. ag tabhairt faoi dhualgais oifige laethúla.
  Eolas
Cléireach Comhdúcháin/Taifead
Coinníonn an Cléireach Comhdúcháin/Taifead taifid d’ábhar a comhdaíodh nó a baineadh amach ag úsáid logleabhar nó ríomhairí agus cruthaíonn taifid nua nuair is gá.
  Eolas
Cléireach Cúirte
Déanann an Cléireach Cúirte tascanna éagsúla riaracháin a bhaineann le reáchtáil laethúil na gcúirteanna a chur i gcrích, mar shampla cásanna a ghlaoch, finnéithe a chur faoi mhionn agus barántais a ullmhú.
  Eolas
Cléireach Dlí
Oibríonn an Cléireach Dlí go dlúth le dlíodóirí ag déileáil le doiciméid dlí.
  Eolas
Coigeartóir Árachais
Déanann an Coigeartóir Árachais taighde ar éilimh mhóra árachais agus molann socrú cóir do gach duine i gceist.
  Eolas
Comhairleoir / Bainisteoir Éilimh Árachais
Oibríonn an Comhairleoir/Bainisteoir Éilimh Árachais i gcomhlacht árachais ag imscrúdú éileamh. ag measúnú dliteanas agus ag déanamh socruithe deiridh.
  Eolas
Comhairleoir Cánach
Tugann an Comhairleoir Cánach comhairle do ghnóthaí agus do dhaoine maidir le ceisteanna faoi cháin.
  Eolas
Comhordaitheoir Táirgeachta Bogearraí
Comhordaíonn an Comhordaitheoir Táirgeachta Bogearraí taighde agus dearann. forbraíonn agus tástálann bogearraí ag leibhéal córais oibriúcháin agus feidhmchláir ghinearálta ríomhaire.
  Eolas
Cuntasóir
Déanann anailís ar fhaisnéis airgeadais agus ullmhaíonn tuarascálacha airgeadais chun taifead a choinneáil ar nithe cosúil le sócmhainní, dliteanais, brabús agus caillteanas, dliteanas cánach, nó gníomhaíochtaí airgeadais eile san eagraíocht.
  Eolas
Cuntasóir Ciste
Ullmhaíonn an Cuntasóir Ciste imréiteach cuntais bhainc. déileálann le haistriú airgid. bannaí agus socruithe gnathscaire.
  Eolas
Cuntóir Cléireachais
Bíonn cúntóirí cléireachais freagrach as comhdú a dhéanamh, déileáil le comhfhreagras, sonraí a chothabháil ag úsáid ríomhaire nó córais láimhe, agus dualgais ghinearálta eile san oifig.
  Eolas
Cúntóir Cuntas
Cinntíonn an Cúntóir Cuntas oibriú agus rialú réidh na gcuntas, speansais agus córais mhórleabhair ghinearálta san áireamh.
  Eolas
Cúntóir Díolacháin
Oibríonn an Cúntóir Díolacháin i siopa miondíola ag díol táirgí le custaiméirí agus ag cabhrú le cothabháil ghinearálta an tsiopa.
  Eolas
Cúntóir Leabharlainne/Faisnéise
Oibríonn an Cúntóir Leabharlainne/Faisnéise i leabharlann faoi mhaoirsiú an Leabharlannaí.
  Eolas
Cúntóir Léiriúcháin - Scannáin
Cabhraíonn an Cúntóir Léiriúcháin le léiritheoir. ag maoirsiú agus ag bainistiú léiriúcháin scannáin. teilifíse nó stáitse.
  Eolas
Déileálaí Seandachtaí
Bíonn Déileálaithe Seandachtaí i mbun míreanna bailitheora a cheannach agus a dhíol, ar míreanna iad a bhfuil luach ealaíne ag baint leo, nó luach mar gheall ar cé chomh maith a caomhnaíodh iad, cé chomh gann is atá siad nó mar gheall ar a n-aois.
  Eolas
Dlíodóir -aturnae
Tugann comhairle do dhaoine maidir le cúrsaí dlí agus déanann teagmháil le habhcóide le linn cásanna cúirte.
  Eolas
Fáilteoir
Oibríonn an Fáilteoir in oifig thosaigh cuideachta nó eagraíochta ag cur fáilte roimh chliaint agus ag cabhrú leo.
  Eolas
Feidhmeannach Dlí
Gairmí é/í an feidhmeannach dlí atá ina bhall den Irish Institute of Legal Executives. Oibríonn an té seo le haturnaetha agus le habhcóidí, i gCúirteanna na hÉireann, agus laistigh de réimse tráchtála eile den chleachtas dlí. Cuidíonn siad leo i réimsí ginearálta agus speisialtóireachta dlí.
  Eolas
Forbróir Gréasáin
Oibríonn ar dhearadh, ar leagan amach agus ar chódú chun suíomh gréasáin a thógáil agus a chothabháil.
  Eolas
Frithgheallaí Árachais
Scrúdaíonn an Frithghealalí Árachais tuairisc an tSuirbhéara Árachais agus leagann amach sonraí an pholasaí chun riachtanais árachais na gcliant a chomhlíonadh.
  Eolas
Gníomhaire ag Seiceáil Isteach an Aerfoirt
Forbhreathnaíonn an Gníomhaire seo paisinéirí ar a sroicheadh ag deasc ‘seiceáil isteach’ aerlíne.
  Eolas
Iniúchóir
Is é is Iniúchóir é ná Cuntasóir Gairmiúil a fuair oiliúint sa bhreis tar éis cáiliúcháin.
  Eolas
Ionchuradóir Sonraí
Oibríonn an tIonchuradóir Sonraí le heochairchlár chun faisnéis téacs agus uimhreach a chur isteach i ríomhaire.
  Eolas
Leabharchoimeádaí / Cléireach Uimhríochta
Láimhseálann an Leabharchoimeádaí/Cléireach Uimhríochta idirbhearta laethúla airgeadais an ghnó nó na heagraíochta.
  Eolas
Leabharlannaí / Cartlannaí / Coimeádaí
Déanann an Leabharlannaí/Cartlannaí/Coimeádaí maoirsiú agus bainistíocht ar reáchtáil agus eagrú leabharlainne. iarsmalainne nó bailiúcháin de dhoiciméid nó meáin eile.
  Eolas
Máistir an Chuain
Tá sé/sí freagrach as sábháilteacht, timpeallacht, slándáil agus seoladh slán earraí trína gcalafoirt. Déanann maoirseacht ar líon mór árthach a thagann isteach sa chalafort.
  Eolas
Maoirseoir Script - Teilifís/Scannáin
Freastalaíonn an Maoirseoir Scripte ar chleachtaí chun sonraí a bhreacadh síos faoi chur i láthair aisteora agus chun an léiritheoir a chur ar an eolas mura bhfuil an t-uainiú ama ag teacht lena raibh sonraithe sa script.
  Eolas
Oibrithe Comhairleacha
Cuireann oibrithe comhairleacha comhairle faoi rún, saor in aisce, neamhchlaonta ar fáil dá gcliaint. Oibríonn siad sa phobal, go háirithe le daoine leochaileacha a mbeadh treoir ag teastáil uathu faoina gcearta i réimsí éagsúla mar shampla dlí, airgeadas, cúrsaí sóisialta, cúrsaí fostaíochta agus ceisteanna ginearálta faoi chearta an tomhaltóra.
  Eolas
Oibriú ag an gCuntar Amach
Oibríonn an tOibrí seo ag pointe díolacháin airgid i siopa nó in ollmhargadh ach airgead a ghearradh ar chustaiméirí do na hearraí ba mhaith leo a cheannach.
  Eolas
Oifig an Phoist - Seirbhís do Chustaiméirí
Cuireann raon leathan de sheirbhísí postais ar fáil do chustaiméirí, mar shampla íoc billí, seirbhísí baincéireachta agus iarratais ar phasanna.
  Eolas
Oifigeach Bainc
Oibríonn an tOifigeach Bainc ar chúl cuntair i mbrainse bainc ag cur i bhfeidhm dhualgais ghinearálta an bhainc.
  Eolas
Oifigeach Cúnta Foirne – Pleanáil
Próiseálann an tOifigeach Cúnta Foirne sa Phleanáil iarratais phleanála agus gach ábhar bainteach. taifeadann dul chun cinn agus déileálann le fiosrúcháin.
  Eolas
Oifigeach Faisnéise
Eagraíonn an tOifigeach Faisnéise agus déanann taighde ar eolas i sainleabharlann tagartha.
  Eolas
Oifigeach Talmhaíochta
Cabhraíonn an tOifigeach Talmhaíochta le monatóireacht ar cur i ngníomh scéimeanna éagsúla Rialtais ag baint le Talmhaíocht. Bia agus Foraoiseacht.
  Eolas
Rialathóír Aerthráchta
Maor tráchta na spéartha atá sa Rialtóir Aerthráchta. atá freagrach as comhordú agus stiúradh na n-aerárthach ar bhealaí eitilte.
  Eolas
Rialtóirí Creidmheasa
Déanann rialtóirí Creidmheasa maoirseacht agus bainistíocht ar iasachtaí airgeadais agus déanann iarratasóirí iasachtaí a mheasúnú.
  Eolas
Riarthóir Bunachair Shonraí
Déanann an Riarthóir Bunachair Shonraí cruthú agus cothabháil bunachair shonraí agus córais chomhdaithe taifid a mhaoirsiú agus a rialú.
  Eolas
Riarthóir Ciste
Bainistíonn Riarthóir Ciste praghsanna cistí agus freagraíonn do phraghsanna margaidh go laethúil.
  Eolas
Riarthóir Cuntas
Bíonn an Riarthóir Cuntas freagrach as próiseáil laethúil sonrasc agus idirbheart airgeadais eile.
  Eolas
Riarthóir Iompair
Bíonn an riarthóir iompair i mbun tascanna éagsúla riaracháin do chuideachtaí bus, cóistí nó iompair bhóthair.
  Eolas
Riarthóir Líonraí
Déanann córais líonraí ríomhairí a dhearadh, a shuiteáil agus a chothabháil agus cuireann tacaíocht ar fáil le haghaidh na líonraí sin. Ar an gcaoi sin bíonn fostaithe agus eagraíochtaí in ann cumarsáid a dhéanamh lena chéile, comhaid a roinnt agus acmhainní agus seirbhísí a sholáthar.
  Eolas
Rúnaí
Cuireann rúnaithe tacaíocht riaracháin ar fáil do bhainisteoirí agus do ghairmithe eile.
  Eolas
Rúnaí Dátheangach nó Trítheangach
Aistríonn. scríobhann agus déanann an Rúndaí Dátheangach nó Trítheangach ateangaireacht ar dhoiciméid i dteanga iasachta i dtimpeallacht oifige.
  Eolas
Rúnaí Dlí
Oibríonn an Rúnaí Dlí in oifigí cuideachta dlí ag déileáil le doiciméid dlí agus dualgais ghinearálta oifige.
  Eolas
Rúnaí Leighis
Oibríonn an Rúnaí Leighis i rannóg riaracháin ospidéil. i lialann áitiúil nó i gclinic.
  Eolas
Rúnaí Oifige
Oibríonn an Rúnaí Oifige trealamh oifige agus úsáideann ríomhaire le haghaidh bainistíocht scarbhileoige. próiseáil focal agus bunachar sonraí. Freagraíonn an teileafón agus tugann eolas do ghlaoiteoirí. glacann teachtaireachtaí. nó cuireann an scairt ghutháin ar aghaidh chuig na daoine cuí.
  Eolas
Sainchomhairleoir Gnó
Cuireann comhairle oibiachtúil, saineolas agus scileanna speisialtóireachta ar fáil dá gcliaint, ag féachaint le luach a chruthú sa ghnó, an leas is fearr a bhaint as an bhfás nó feabhas a chur ar fheidhmíocht an ghnó.
  Eolas
Saineolaithe Cuntasaíochta & Cánach
Déanann an Saineolaí Cuntasaíochta agus Cánach cothabháil ar eolas maidir le hathruithe sa chód cánachais agus nósanna imeachta agus teoiric chuntasaíochta chun luacháil cheart a dhéanamh ar fhaisnéis airgeadais. Déanann sé/sí tuairisceáin chánach a ullmhú thar ceann na gcliant.
  Eolas
Staitisteoir
Bailíonn an Staitisteoir agus déanann anailís ar eolas do shuirbhéanna agus d’fhoirmeacha eile taighde.
  Eolas
Státseirbhís – Ardoifigeach Feidhmiúcháin
Ról meánbhainistíochta atá anseo. ag tuairisciú don Leas-Phríomhoifigeach. Bainistíonn an duine seo tionscadail agus buiséid agus cabhraíonn i bhforbairt polasaithe rialtais.
  Eolas
Státseirbhís – Oifigeach Cléireachais
Cabhraíonn an tOifigeach Cléireachais le hOifigigh Shinsearacha lena n-obair chléireach i roinn rialtais.
  Eolas
Státseirbhís – Tríú Rúnaí
Baineann an ról seo le comhairle a thabhairt don rialtas maidir le caidrimh sheachtracha na hÉireann agus bheith ar an gcainéal oifigiúil cumarsáide do rialtais eachtracha agus d’eagraíochtaí idirnáisiúnta.
  Eolas
Suirbhéir Réadmhaoine
Tugann an Suirbhéir Réadmhaoine comhairle do chliaint maidir le luach agus cumas tuillimh a réadmhaoine.
  Eolas
Suirbhéirí Cainníochta
Ríomhann Suirbhéir Cainníochta costas na dtionscadal tógála. ag cur san áireamh obair. ábhair. cáin agus costais chothabhála.
  Eolas
Tacaíocht Pleanála Baile
Déanann obair riaracháin agus theicniúil a chuidíonn múnlú a dhéanamh ar phobail áitiúla. Áiríonn seo obair ar dhearadh sráidbhaile nó forbairtí d’fhoirgnimh chathrach, leagan amach do bhóithre nua nó beartais chomhshaoil.
  Eolas
Taidhleoir
Déanann an taidhleoir ionadaíocht thar ceann a dtíre féin le rialtais thar lear, agus cuireann comhairle ar fáil maidir le saincheisteanna idirnáisiúnta.
  Eolas
Teicneoir Cuntasaíochta
Ullmhaíonn agus soláthraíonn an Teicneoir Cuntasaíochta taifid airgeadais agus eolas do chuntasóirí agus do bhainisteoirí airgeadais.