Cuardaitheoir Gairme

Cuardaigh de réir Réimse Spéise

I ngairmeacha an Réadaí bíonn gníomhaíochtaí oibre i gceist ina bhfuil fadhbanna agus réitigh phraiticiúla theagmhálacha. Go minic déileálann siad le hábhair fíorshaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra. I gcás roinnt mhaith de na gairmeacha seo bítear ag obair lasmuigh. Cuardaigh >
I ngairmeacha an Iniúchóra bíonn sé i gceist oibriú le smaointe, agus bíon gá le han-chuid smaointeoireachta. Go hiondúil bíonn fíricí a lorg agus fadhbanna a réiteach le meabhair chinn i gceist leis na gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha an Nádúraí go minic bítear i mbun gníomhaíochtaí a áiríonn fadhbanna agus réitigh theagmhálacha phraiticiúla. Go minic bítear ag déileáil le plandaí, le hainmhithe agus le hábhair fhíorsaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Riarthóra bítear ag obair le sonraí seachas le smaointe agus le daoine. Is maith leis na daoine seo gnáthaimh agus treoracha soiléire, agus is maith leo fíricí agus figiúirí a sheiceáil.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Fhiontraí bíonn sé i gceist tionscadail a chur ar bun agus a chur i gcrích. Is féidir go mbeadh sé i gceist sna gairmeacha seo daoine a threorú agus cinntí a dhéanamh. Uaireanta bíonn gá dul sa fhiontar agus go minic bíonn cúrsaí gnó i gceist.  Cuardaigh >
I ngairmeacha Cruthaitheacha bítear ag obair le foirmeacha, dearthaí agus pátrúin éagsúla. Go minic bíonn féinléiriú i gceist agus is féidir an obair a dhéanamh gan cloí le sraith shoiléir rialacha.  Cuardaigh >
I gcás na ngairmeacha an duine Shóisialta bíonn sé i gceist oibriú le daoine eile, cumarsáid a dhéanamh leo agus iad a mhúineadh. Go minic bítear ag soláthar seirbhísí do dhaoine eile sna gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha Teangeolaíochta go minic bítear ag obair le teanga agus leis na cineálacha éagsúla cumarsáide trí mheán an fhocail scríofa agus na meán ó bhéal.  Cuardaigh >
Thorthaí |
     Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Tuairimí

  Eolas
Abhcóide
Seasann an tAbhcóide do dhaoine i gcúirt ach a gcás a chur roimh bhreitheamh agus ghiúiré.
  Eolas
Baincéir Infheistíochta
Cuireann baincéirí infheistíochta seirbhísí airgeadais ar fáil do rialtais agus do chuideachtaí. Cuireann siad comhairle ar fáil ar shaincheisteanna dála scaireanna, tairiscintí táthcheangail, éadálacha agus cumaisc.
  Eolas
Bainisteoir Beáir
Bíonn Bainisteoir Beáir freagrach as oibriú iomlán an bheáir. stoc. airgead. earcaíocht agus oiliúint foirne san áireamh.
  Eolas
Bainisteoir Ceannaigh
Déanann an Bainisteoir Ceannaigh pleanáil. stiúradh nó comhordú ar ghníomhaíochtaí ceannaitheoirí. oifigigh cheannaigh agus oibrithe bainteacha a bhfuil ról acu i gceannach ábhar. táirgí agus seirbhísí.
  Eolas
Bainisteoir Cistí
Saineolaí infheistíochta arb é a phost nó a post na deiseanna infheistíochta is fearr a aimsiú dá gcliant-chistí agus bainistiú a dhéanamh ar na hinfheistíochtaí sin.
  Eolas
Bainisteoir Cistí Pinsin
Déanann bainisteoirí cistí pinsin scéimeanna pinsin a bhunú agus a bhainistiú d’fhostaithe.
  Eolas
Bainisteoir Córas Faisnéise
Úsáideann an Bainisteoir ar Chórais Faisnéise eolas ar chórais ríomhaire chun riachtanais TF eagraíochta a bhainistiú.
  Eolas
Bainisteoir Cumainn Foirgníochta
Bíonn an fhreagracht fhoriomlán ar bhainisteoirí cumainn foirgníochta as feidhmiú éifeachtach agus as brabúsacht a mbrainse féin.
  Eolas
Bainisteoir Cuntas Corparáideach
Bíonn an Bainisteoir Cuntas Corparáideach freagrach as bainistíocht. anailís agus forbairt punainne do chliaint chorparáideacha.
  Eolas
Bainisteoir Díolacháin i dTeach Ósta
Díolann táirgí agus seirbhísí óstaíochta le daoine agus grúpaí, cliaint chorparáideacha san áireamh.
  Eolas
Bainisteoir Díolachán - Miondíol
Déanann maoirseacht dhíreach ar oibrithe i siopa miondíola nó i siopa ilrannach.
  Eolas
Bainisteoir Fógraíochta/CP
Déanann an Bainisteoir Fógraíochta/CP feachtais fógraíochta a chruthú do chliant. Déanann sé/sí margaíocht agus pacáistiú ar tháirgí. taighde margaíochta. taispeántais agus cuireann seirbhísí caidrimh phoiblí eile ar fáil.
  Eolas
Bainisteoir Fóillíochta
Déanann an Bainisteoir Fóillíochta maoirsiú agus bainistíocht ar reáchtáil áiseanna caithimh aimsire éagsúla.
  Eolas
Bainisteoir Ginearálta
Feidhmeannach gnó é an bainisteoir ginearálta a dhéanann maoirseacht ar chuideachta nó ar eagraíocht ag feidhmiú i ról margaíochta agus díolacháin, agus a bhíonn i mbun gnáthghníomhaíochtaí eile gnó.
  Eolas
Bainisteoir Léiriúcháin Scannán
Cabhraíonn an Bainisteoir Léiriúcháin Scannán le léiritheoir. ag maoirsiú agus ag bainistiú léiriúcháin scannán. teilifíse nó stáitse.
  Eolas
Bainisteoir Margaíochta Táirge
Bíonn an Bainisteoir Margaíochta Táirge freagrach as pleanáil gnó agus soláthar eolais ar tháirgí chomh maith le tacaíocht don fhoireann díola.
  Eolas
Bainisteoir Miondíola
Déanann an Bainisteoir Miondíola maoirseacht agus bainistiú ar asraon miondíola nó ar shiopa.
  Eolas
Bainisteoir Rannóige
Bíonn an Bainisteoir Rannóige freagrach as gach cuid den rannóg - bainistíocht foirne. a chinntiú go bhfuil caighdeáin arda de sheirbhís chustaiméara á soláthar agus ag comhlíonadh buiséid.
  Eolas
Bainisteoir Seirbhísí do Custaiméirí
Déanann an Bainisteoir seo maoirseacht agus bainistíocht ar an rannóg seirbhísí do chustaiméirí i gcuideachta nó in eagraíocht.
  Eolas
Bainisteoir Spá
Déanann pleanáil, stiúradh nó comhordú ar ghníomhaíochtaí Spá /Ionad Sláinte. Déanann comhordú ar chláir, ar sceidil agus déanann stiúradh ar fhoireann agus maoirseacht ar ghníomhaíochtaí airgeadais.
  Eolas
Bainisteoir Stáitse
Déanann an Bainisteoir Stáitse maoirseacht agus bainistiú ar reáchtáil an stáitse le linn taibhiú amharclannach.
  Eolas
Bainisteoir Stórais
Déanann an Bainisteoir Stórais pleanáil. stiúradh agus comhordú ar oibríochtaí stórais agus ar dháileacháin laistigh d’eagraíocht.
  Eolas
Bainisteoir Stórais
Freagrach as bainistiú agus reáchtáil laethúil trádstórais.
  Eolas
Bainisteoir Tionscadail
Comhordaíonn an Bainisteoir Tionscadail gach gné de thionscadal agus cinntíonn sé/sí go gcríochnaíonn sé de réir an sceidil.
  Eolas
Bainisteoir Tionscadail Ilmheáin
Go bunúsach, is éard atá i gceist le bainistiú tionscadail ná comhordú a dhéanamh ar acmhainní leis an sprioc tionscadail a chur i gcrích.
  Eolas
Breitheamh
Bíonn an breitheamh i gceannas na cúirte dlí agus déanann breithiúnais bunaithe ar an bhfianaise a chuirtear i láthair agus ar an reachtaíocht reatha, ábhartha.
  Eolas
Bróicéir Árachais
Socraíonn Bróicéir Árachais árachas do dhaoine agus do ghnóthaí agus cuireann comhairle orthu maidir le cúrsaí árachais.
  Eolas
Ceannaí/Oifigeach Ceannacháin
Ceannaíonn an Ceannaí/an tOifigeach Ceannacháin táirgí agus stoc do shiopa nó do chuideachta mhiondíola.
  Eolas
Ceannaire Foirne Earcaíochta
Déanann bainistiú ar fhoireann earcaíochta in eagraíocht mhór. Bíonn i mbun pleanáil agus eagrú a dhéanamh ar fheachtais earcaíochta.
  Eolas
Ceantálaí
Luachálann Ceantálaí réadmhaoin agus eagraíonn díolacháin trí cheant.
  Eolas
Cigire Oideachais
Déanann meastóireacht ar scoileanna chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí leis na caighdeáin chuí ó thaobh na foghlama, an teagaisc agus an bhainistithe airgeadais de.
  Eolas
Cléireach Árachais
Oibríonn an Cléireach Árachais do chomhlacht árachais ag déileáil le cliaint agus ag freastal ar a n-éilimh.
  Eolas
Comhairleoir Airgeadais
Cuireann an Comhairleoir Airgeadais comhairle ar dhaoine maidir le conas an t-uasmhéid a fháil as an airgead a thuilleann siad agus a gcoigiltis airgeadais.
  Eolas
Comhairleoir Bainistíochta
Soláthraíonn an Comhairleoir Bainistíochta comhairle agus treoir ghairmiúil bainistíochta do ghnóthais agus do chumainn.
  Eolas
Comhairleoir Earcaíochta
Bíonn Comhairleoir Earcaíochta fostaithe ag cliant chun próiseas roghnúcháin a eagrú agus a chur i ngníomh le haghaidh earcaíocht foirne.
  Eolas
Comhairleoir Gnó
Oibríonn le cliantchuideachtaí chun meastóireacht a dhéanamh ar a bpleananna gnó agus chun optamú a dhéanamh ar chostais fhadtéarmacha agus ar tháirgiúlacht.
  Eolas
Comhairleoir Margaíochta
Cuireann an Comhairleoir Margaíochta comhairle ghairmiúil ar fáil maidir le margaíocht ar sheirbhísí cuideachta.
  Eolas
Comhordaitheoir Imeachtaí Comhdhála/Cóisire
Déanann pleanáil agus reáchtáil ar imeachtaí speisialta in ionad do chliaint – mar shampla cruinnithe beaga, comhdhálacha nó seimineáir mhóra seachtaine, bainisí, cóisirí corparáideacha nó ócáidí teaghlaigh.
  Eolas
Dalta sa tSeirbhís Chabhlaigh – Mairnéalach
Liostálann an Dalta seo sa tSeirbhís Chabhlaigh chun traenáil mar Oifigeach Feidhmiúcháin.
  Eolas
Déileálaí Airgeadais
Bíonn an Déileálaí Airgeadais freagrach as seiceáil margaidh airgid a dhéanamh gach lá agus teagmháil a dhéanamh le custaiméirí maidir le gluaiseachtaí sa mhargadh.
  Eolas
Díoltóir Gluaisteán
Oibríonn an Díoltóir Gluaistán i ngaráiste nó i seomra taispeána gluaisteán ag díol gluaisteán leis an bpobal.
  Eolas
Dlíodóir - abhcóide
Tugann Dlíodóir sainchomhairle maidir le ceisteanna coimpléascacha dlí agus seasann sé/sí do dhaoine sa chúirt.
  Eolas
Eolaí Trialacha Cliniciúla
Bíonn i mbun drugaí a dháileadh agus monatóireacht a dhéanamh ar shiomptóim, ar fho-iarmhairtí, agus ar thorthaí le linn na dtrialacha cliniciúla a dhéantar le drugaí nua.
  Eolas
Feidhmeannach Margaíochta
Déanann an Feidhmeannach Margaíochta maoirsiú ar straitéis mhargaíochta do tháirge nó do sheirbhís chuideachta.
  Eolas
Garda- Bleachtaire is Cigire
Déanann imscrúduithe chun coireanna a chosc agus chun cásanna coiriúla a réiteach.
  Eolas
Gníomhaire - Tacaíocht do Chustaiméirí
Déanann an Gnoimhaire seo bainistíocht ar chaidrimh theileafóin custaiméirí. ag úsáid próiseas. uirlisí agus córas cuí chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais na gcustaiméirí.
  Eolas
Gníomhaire Eastáit
Eagraíonn an Gníomhaire Eastáit díolachán nó cíos réadmhaoine cónaithe agus tráchtála.
  Eolas
Ionadaí Díolacháin
Díolann an tIonadaí Díolacháin táirgí agus seirbhísí cuideachta le cuideachtaí agus cumainn eile agus leis an bpobal i gcoitinne.
  Eolas
Ionadaí Díolacháin Idirnáisiúnta
Téann an tIonadaí Díolacháin Idirnáisiúnta i dteagmháil le custaiméirí nua agus iad siúd atá ina gcustaiméirí cheana chun a riachtanais a phlé. Ainmníonn siad táirgí agus seirbhísí bunaithe ar a n-eolas ar riachtanais chustaiméirí.
  Eolas
Ionadaí Díolacháin Theicniúil - Teileachumarsáid
Is saineolaithe teicniúla na hionadaithe seo a thugann comhairle maidir le díolachán trealaimh ardteicneolaíochta le cliaint.
  Eolas
Mórdhíoltóir
  Eolas
Oibrí Faiche Aonaigh
Déanann oibrithe faiche aonaigh maoirseacht ar mharcaíochtaí, ar sheónna agus ar mheaisíní cluichí. Bíonn siad i mbun an trealamh a bhaint as a chéile agus a chur in airde ag aonaigh éagsúla de réir mar a bhogtar ó áit go háit.
  Eolas
Oibrí Teilidhíola
Díolann earraí nó seirbhísí le gnóthaí nó daoine aonair ar an teileafón.
  Eolas
Oibrí Tógála
Déanann an tOibrí Tógála tionscadail tógála. innealtóireacht shibhialta. innealtóireachta agus ailtireachta a mhaoirsiú. a rialú agus a chomhordú ar an láthair.
  Eolas
Oifigeach Baincéireachta Tráchtála
Bíonn an tOifigeach Baincéireachta Tráchtála freagrach as monatóireacht agus rialú iasachtaí trádála.
  Eolas
Oifigeach Caidrimh Thionsclaíochta
Oibríonn an tOifigeach Caidrimh Thionsclaíochta ar chaidreamh maith a chothabháil idir fostóirí agus a bhfoirne san áit oibre.
  Eolas
Oifigeach Ceardchumainn
Gníomhaíonn an tOifigeach Ceardchumainn mar ionadaí d’oibrithe in idirbheartaíocht maidir le fostaíocht le fostóirí.
  Eolas
Óstán - Bainisteoir Ginearálta
Bíonn an Bainisteoir Ginearálta freagrach as feidhmiú an óstáin. comhordú iarrachtaí foirne. tuilleadh gnó a fháil agus costais a rialú.
  Eolas
Pleanálaí Léiriúcháin
Pleanálann agus ullmhaíonn an Pleanálaí Léiriúcháin an sceideal le haghaidh táirgeachta i gcuideachta dhéantúsaíochta.
  Eolas
Pleanálaí Loighistice
Eagraíonn agus pleanálann an Pleanálaí Loighistice bogadh táirgí agus ábhar ó sholáthraithe go custaiméirí.
  Eolas
Polaiteoir
Déanann an pobal é/í a thoghadh go daonlathach chun ionadaíocht a dhéanamh ar thuairimí, cúiseanna imní agus smaointe bhaill a ndáilcheantair.
  Eolas
Preasoifigeach
  Eolas
Príomhoide Scoile
Déanann príomhoide scoile pleanáil, eagrú, stiúradh agus meastóireacht ar ghníomhaíochtaí múinteoirí nó ball foirne eile ina scoil.
  Eolas
Radharceolaí
Scrúdaíonn Radharceolaí radharc daoine agus ordaíonn lionsaí agus spéaclaí chun fadhbanna radhairc a cheartú.
  Eolas
Radharceolaí Dáiliúcháin
Oibríonn an Radharceolaí Dáiliúcháin i siopa spéaclaí ag cur lionsaí agus spéaclaí cearta ar fáil do chustaiméirí.
  Eolas
Sainchomhairleoir TF
Oibríonn i gcomhpháirtíocht le cliaint, ag cur comhairle orthu faoin gcaoi le teicneolaíocht faisnéise a úsáid d’fhonn cuspóirí gnó a bhaint amach nó fadhbanna a shárú.
  Eolas
Státseirbhís – Oifigeach Feidhmiúcháin
Déanann an tOifigeach Feidhmiúcháin forbhreathú agus bainistiú ar an obair i rannóg de Roinn Rialtais.
  Eolas
Státseirbhís – Príomhoifigeach Cúnta
Is ról sinsearach é seo a bhaineann le bainistiú foirne móra. ag déileáil le tionscadail agus buiséid. bainistiú straitéiseach agus cabhrú i bhforbairt polasaithe rialtais.
  Eolas
Státseirbhís- Oifigeach Riaracháin
Bailíonn an tOifigeach Riaracháin eolas agus déanann measúnú air chun cabhrú le hAirí Rialtais cinntí a dhéanamh maidir le polasaí.
  Eolas
Stiúrthóir Bainistíochta
Bíonn an Stiúrthóir Bainistíochta freagrach as feidhmiú forleathan gnó i gcuideachta.
  Eolas
Stiúrthóir Ealaíne Fógraíochta
Caitheann an Stiúrthóir Ealaíne Fógraíochta a h(am)ag tobsmaointeoireacht. ag pleanáil agus ag eagrú smaointe d’fhógraí nua.
  Eolas
Stocbhróicéir
Eagraíonn Stocbhróicéir infheistiú airgeadais do dhaoine agus do ghnóthaí agus tugann comhairle do chliaint maidir le trádáil stoc.
  Eolas
Taispeáinteoir i Siopa Miondíola
Déanann taispeántas chun táirge áirithe a chur chun cinn agus a dhíol, in ollmhargadh nó i siopa ilrannach.
  Eolas
Teicneolaí Dearbhaithe Cáilíochta
Forbraíonn na Teicneolaithe seo agus déanann pleananna tástála chun fadhbanna cáilíochta a aimsiú chomh maith lena gcúiseanna.
  Eolas
Tionscnóir Turais
Déanann tionscnóirí turas saoirí pacáiste a eagrú, agus déantar iadsan a dhíol trí bhróisiúir an ghníomhaire taistil nó déantar margaíocht orthu go díreach leis an bpobal.