Acmhainní

Catagóirí agus Airteagail


articleTypeImage   Amach Anseo

  • An Bealach Chun an Choláiste
  • Na Categoirí Gairme
  • Blaiseadh den Fhostaíocht

articleTypeImage   Roghanna Oideachais & Oiliúna

Roghanna Oideachais & Oiliúna

articleTypeImage   Suimeanna Gairme & An Saol Oibre

Suimeanna Gairme & An Saol Oibre

ffff
articleTypeImage   Amach Anseo – Caibidil 1: Na hÁbhair Árdteiste

Grúpáiltear na hábhair mar seo a leanas: na Teangacha, na hEolaÍochta, an Staidéar Gnó, na hEolaíochtaÍ Feidhmeacha, Ábhair Shóisialta agus Stadéar Ealaíne. Suimeanna & Buannas Amharcaimis anois ar na grupaí seo agus na coinníollacha a bhainneann le gairmeacha atá bainte leo chomh maith leis an chineál pearsantachta a bhíonn ag duine a roghnaíonn na hachair sin.

articleTypeImage   Cártaí Smaointeoireachta 1

Bainistiú Eolais 1.1

articleTypeImage   Cártaí Smaointeoireachta 1.1

Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht

articleTypeImage   Cártaí Smaointeoireachta 1.3

Bheith Cruthaitheach

articleTypeImage   Cártaí Smaointeoireachta 1.4

Ag Obair le Daoine Eile

articleTypeImage   Cártaí Smaointeoireachta 1.5

Féinbhainistiú

articleTypeImage   Cártaí Smaointeoireachta 2

Bainistiú Eolais

articleTypeImage   Cártaí Smaointeoireachta 2.1

Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht

articleTypeImage   Cártaí Smaointeoireachta 2.2

Bheith Cruthaitheach

articleTypeImage   Cártaí Smaointeoireachta 2.3

Ag Obair le Daoine Eile

articleTypeImage   Cártaí Smaointeoireachta 2.4

Féinbhainistiú

articleTypeImage   Cártaí Smaointeoireachta 3

Bainistiú Eolais

articleTypeImage   Cártaí Smaointeoireachta 3.1

Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht

articleTypeImage   Cártaí Smaointeoireachta 3.2

Bheith Cruthaitheach

articleTypeImage   Cártaí Smaointeoireachta 3.3

Ag Obair le Daoine Eile

articleTypeImage   Cártaí Smaointeoireachta 3.4

Féinbhainistiú

articleTypeImage   Oideachas le hAghaidh Infhostaitheachta

• Mise agus mo Phost • Deiseanna • Féinfhostaíocht agus Freagracht Shóisialta • Bileog Gníomhaíochta

articleTypeImage   AGALLAIMH

Fán am a mbaineann tú an pointe seo amach, tá níos mó ná leath bealaigh ann le do phost a fháil, anois níl le déanamh agat ach a chur ina luí ar an chomhlacht gur tú an duine is fearr don jab.

articleTypeImage   Taithi Oibre

articleTypeImage   An T-Agallamh

Bileog Oibre agus Plean Ceachta:

  • Roimh an Agallamh
  • Tús an Agallaimh
  • An t-Agallamh féin
  • Deireadh an Agallaimh
  • Litir Bhuíochais Shamplach
  • Meatóirracht ar an Agallamh Bréige

NCGE
articleTypeImage   CÚRSAÍ TREORACH

articleTypeImage   Cúrsaí Dea-chleachtais, Eitice agus Dlí sa Tástáil Shíciméadrach do Threoirchomhairleoirí

articleTypeImage   Creat don Treoir Scoile Uile

articleTypeImage   Ag Tacú le Scoláirí Leispiacha, Aeracha, Déghnéasacha agus Trasinscneacha

articleTypeImage   Ag cuidiú le scoláirí comhdhíriú agus iad ag staidéar

articleTypeImage   Ag Cur i gCoinne Fadhbanna Bulaithe/Íospartach i Scoileanna: Ag Tacú leis an Treoirchomhairleoir

articleTypeImage   Ag Plé le hAincheisteanna Eiticiúla sa Treoirchomhairleoireacht

articleTypeImage   Ag Pleanáil an Chláir um Threoir Scoile

articleTypeImage   Conas is Féidir le Treoirchomhairleoirí Tacú leis an Scoláire atá faoi Bhrón

articleTypeImage   Disléicse: Conas is féidir leis an Treoirchomhairleoir tacú leis an scoláire le disléicse

articleTypeImage   Féinchúram: Roinnt Moltaí do Mhaireachtáil Chalma

articleTypeImage   I dtreo cleachtais treoirchomhairleoireachta atá níos spraíúla agus níos polaitiúla

articleTypeImage   Na Ceithre Cholún Gníomhaíochta

articleTypeImage   Samhail de Bhád Seoil Gairme mar uirlis don Treoirchomhairleoir

articleTypeImage   Taighde Eiticiúil sa Treoirchomhairleoireacht

articleTypeImage   Ag Tacú le Scoláiri Leispiacha, Aeracha Déghnéasacha agus Trasinsceacha: Ról na dTreoirchomhairleoir


 resources image